Minden ami Erasmus


Az Erasmus+ program keretében a pályázaton nyertes hallgatók lehetőséget kapnak az Európai Unió területén belüli partneregyetemek egyikén részképzésben részt venni (lehetőséget kapnak arra, hogy a külföldi egyetem saját hallgatóival megegyező státusban fogadja őket, nem kell tandíjat fizetniük és a kint teljesített kurzusok itthoni tanulmányi kötelezettségükbe kari/intézeti/tanszéki engedéllyel beszámíthatók), valamint külföldi egyetemen, szakmai szervezetnél, non-profit szervezetnél szakmai gyakorlatot teljesíteni.

A tanulmányutak célja félév-áthallgatás, a szakdolgozat elkészítése, illetve a szakos tanulmányokkal egybekötött szakmai gyakorlat lehet. A mobilitás csak akkor valósulhat meg, ha a külföldi tanulmányokat és/vagy a szakmai gyakorlatot a küldő intézmény elfogadja és azt a hallgató itthoni előmenetelébe – az ELTE-s kreditszámokon és átszámított érdemjeggyel - beszámítja.
 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Intézményi szintű pályázatot ír ki a 2019/2020. tanévben Erasmus+ hallgatói mobilitási programban való részvételre

A pályázat célja:

Az Erasmus+ program keretében a pályázaton nyertes hallgatók lehetőséget kapnak:

1. Erasmus+ partneregyetemeink egyikén részképzésben részt venni, valamint

2. külföldi egyetemen, szakmai szervezetnél, non-profit szervezetnél szakmai gyakorlatot teljesíteni.

 

A tanulmányutak célja félév-áthallgatás, a szakdolgozat elkészítése, lehet,

A szakmai gyakorlat célja: a tanulmányaihoz kötődő szakmai tapasztalat szerzése, kutatás. A szakmai gyakorlat bármely Európai Gazdasági Térséghez tartozó cégnél, szervezetnél végezhető.

A mobilitás csak akkor valósulhat meg, ha a külföldi tanulmányokat és/vagy a szakmai gyakorlatot a küldő intézmény elfogadja és azt a hallgató itthoni előmenetelébe – az ELTE-s kreditszámokon és átszámított érdemjeggyel, vagy a diplomamellékletben feltűntetve - beszámítja.

 

Az Erasmus+ program keretében külföldön teljesítő hallgatók

 • részképzés esetében 3-12 hónapot, szakmai gyakorlat esetében 2-12 hónapot töltenek külföldön;
 • a fogadó intézményben nem fizetnek tandíjat;
 • itthon is beiratkoznak, esetleges itthoni tandíjukat kifizetik és rendes ösztöndíjukat a külföldi tartózkodás idejére is megkapják;
 • külföldön végzett tanulmányaikkal az itthoni tanulmányi kötelezettségeik egy részét kiváltják. A két együttműködő tanszék a hallgató kiutazása előtt megállapodik arról, hogy a hallgató mely kurzusokat fogja elvégezni a külföldi egyetemen. (Learning Agreementet for studies szerződést köt.) A külföldön teljesítendő kreditszám félévente: a fogadó egyetem által meghatározott kreditszám, de nem lehet kevesebb, mint 20 ECTS. (Az egyes szakokra vonatkozó, a partnerintézményben teljesítendő minimum kreditszámot vagy tanegység számot a szakfelelősök határozzák meg, ezt a kari/intézeti/tanszéki felhívásban közzéteszik.) PhD hallgatók a képzési tervükben meghatározott kutatási tevékenységet is teljesíthetnek a partneregyetemen részképzés keretében (nincsen minimum kreditelvárás);
 • szakmai gyakorlat esetében a fogadó ország munkaügyi szabályainak megfelelő főállású heti óraszámban dolgoznak; (Learning Agreement for traineeship szerződést köt.)
 • külföldön teljesített szakmai gyakorlatukkal az itthoni szakmai gyakorlatuk egy részét vagy egészét teljesítik (a tanszék és a fogadó szervezet a hallgatóval a kiutazás előtt megállapodik arról, hogy a hallgató a szakmai gyakorlat során milyen tevékenységeket, feladatokat fog teljesíteni); Amennyiben ez nem lehetséges, akkor diplomamelléklet formájában kerül beszámításra mobilitásuk.
 • A nyertes hallgatók Erasmus+ösztöndíjban is részesülhetnek (minimum 2 vagy 3, maximum 5 hónap időtartamban, mely meghosszabbítható).
 • A szakos kurzusok az ELTE-s kreditszámon beszámításra kerülnek, az egyéb kurzusok külön eljárás keretében beszámíthatók a hallgató tanulmányaiba.

Kik nyújthatnak be pályázatot?

Azok a hallgatók pályázhatnak, akik:

 • magyar állampolgársággal-, regisztrációs igazolással, vagy érvényes letelepedési-, illetőleg tartózkodási engedéllyel rendelkeznek
 • a minimum 6 féléves képzésben részt vevő hallgatók esetében abban a tanévben, amelyben a kiutazást tervezik, legalább másodévesek, tehát első éves hallgatók is pályázhatnak (a speciális kari szabályok ettől eltérhetnek);
 • abban a félévben, amelyben a kiutazást tervezik, hallgatói jogviszonnyal rendelkeznek az ELTE-n (kivéve diplomaszerzést követő szakmai gyakorlat esetében);
 • valamint megfelelnek az adott karon / tanszéken meghirdetett pályázati követelményeknek is;
 • a hallgató nyelvi kompetenciáinak ellenőrzése megtörténik az Európai Bizottság által elvárt módon (on-line felmérés a kiválasztás után, illetve a hazaérkezés után, OLS: www.erasmusplusols.eu);
 • a frissen diplomát szerzett hallgatók is részt vehetnek szakmai gyakorlaton a végzésük utáni évben Ebben az esetben a pályázatot már a végzésük évében kell benyújtaniuk, azaz amikor még hallgatói jogviszonyuk aktív;
 • A tanárasszisztensi mobilitás tevékenység is szakmai gyakorlatnak tekintendő (kar specifikus);
 • Szakmai gyakorlatra akár már a felsőoktatási tanulmányok első évében is lehet utazni (kari kivételek lehetnek);

 

Elnyerhető ösztöndíj időtartama, összege

A pályázaton nyertes hallgatók 1 szemeszter időtartamra kaphatnak támogatást, amit indokolt esetben meghosszabbíthatnak. Amennyiben a hallgató közös képzési programban vesz részt, úgy számára 10 hónapra adható tanulmányi ösztöndíj. A közös képzésben való részvételt és a képzési program megnevezését a pályázatban külön jelezni kell.

A külföldi tanulmányok minimális időtartama 3 hónap (90 nap), szakmai gyakorlat esetében legalább 2 hónap (60 nap). Az ösztöndíj összege függ a tanulmányi időszak hosszától és a célországtól.

 

A 2019/2020. tanévi ösztöndíjak összege:

 • Ausztria, Dánia, Finnország, Franciaország, Egyesült Királyság, Írország, Lichtenstein, Norvégia, Olaszország, Svédország egyetemeire utazók számára havi 520 euró a részképzés esetén (kombinált mobilitásnál is!) és 620 euró a szakmai gyakorlat esetén;
 • Belgium, Ciprus, Csehország, Görögország, Hollandia, Horvátország, Izland, Luxemburg, Németország, Portugália, Spanyolország, Szlovénia, Törökország egyetemeire utazók számára havi 470 euró a részképzés esetén (kombinált mobilitásnál is!) és 570 euró a szakmai gyakorlat esetén;
 • Bulgária, Észtország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Málta, Románia, Szlovákia egyetemeire utazók számára havi 420 euró a részképzés esetén (kombinált mobilitásnál is!) és 520 euró a szakmai gyakorlat esetén.

 

A tanulmányi időszak kombinálható szakmai gyakorlattal. Az egyetlen (megszakítás nélküli) időszak azt jelenti, hogy a szakmai gyakorlatnak ugyanazon fogadó felsőoktatási intézmény felügyelete alatt kell lezajlania, mint ahol a diák a tanulmányait végzi; a két tevékenységnek egymást követően kell lezajlania. A "kombinált időszakra" vonatkozó támogatási összegek megegyeznek a tanulmányi időszakra vonatkozó rátákkal.

 

Felhívjuk a pályázó hallgatók figyelmét, hogy az ösztöndíj nem fedezi a kint tartózkodás során felmerülő összes költséget, azt más forrásokból kiegészíteni szükséges.

 

A kiutazó szociálisan rászoruló hallgatók többféle kiegészítő támogatást kaphatnak

 1. EHÖK Erasmus+ szociális kiegészítő támogatás: http://ehok.elte.hu/nu/index.php/2019/01/25/kiirasra-kerult-az-erasmus-kiegeszito-tamogatas-palyazata/
 2. Erasmus+ szociális kiegészítő támogatás: 2017/18-tóll 100€/hó szakmai gyakorlatosoknak és 200€/hó a tanulmányi mobilitásban résztvevőknek!  

www.elte.hu: Oktatás> Nemzetközi lehetőségek> Erasmus+> Nyerteseknek

 

A fogyatékkal élő vagy tartósan beteg hallgatók (részképzésre és szakmai gyakorlatra is) részesülhetnek kiegészítő támogatásban:

www.elte.hu: Oktatás> Nemzetközi lehetőségek> Erasmus+> Nyerteseknek

 

Az Erasmus+ program szabályai szerint minden hallgató legfeljebb 12 hónapra kaphat Erasmus státuszt képzési szintenként (részképzés és szakmai gyakorlat összesen) (akkor is, ha zero grant=label mobilitás!). Ha a pályázó jelenlegi képzési szintjén korábban részt vett Erasmus részképzésben és/vagy szakmai gyakorlatban, de nem használta ki a 12 hónapos Erasmus időtartamot, akkor újra pályázhat (akkor is, ha zero grant=label mobilitás!). Azok a mester vagy doktori képzésben részt vevő hallgatók is pályázhatnak, akik a korábbi képzési szinte(ke)n már voltak Erasmus hallgatók.

 

 

A pályázat benyújtásának határideje és módja:

A pályázati kiírásról bővebb információ a központi ELTE honlapon található, itt csak a TTK kari sajátosságok kerültel feltüntetésre. 

A pályázatokat 2019. március 4. 24:00 lehet leadni Neptunban / papíron a Kari Erasmus kooridnátornál. 

Amennyiben a kari vagy intézeti/tanszéki felhívás egyéb előírásokat is tartalmaz, azokat kérjük figyelembe venni. A hiányos, feltételeknek nem megfelelő, olvashatatlan vagy határidő után érkező pályázatokat nem fogadjuk el.

 

A pályázat előkészítése során ellenőrizze a partneregyetemek honlapjain a kurzuskínálatot, tájékozódjon arról, hogy milyen nyelven és milyen képzési szinten (alap-, vagy mesterképzés) hirdetnek kurzusokat. A pályázatról, a partnerintézményekben folyó képzésekről bővebb információt a szakmai és/vagy a kari koordinátorok adnak. A partnerintézmények listája a pót-pályázati felhívással egy időben kerül meghirdetésre. A partnerintézmények listában, a tavaszi félévben még pályázható kvótaszámok jelölésre kerültek.

 

A benyújtott pályázatok elbírálása:

A benyújtott pályázatokat a kar vagy intézet/tanszék által felállított szakmai bizottság bírálja el. A bírálati szempontokat a kari pályázati kiírás tartalmazza. 

 

Mit kell leadni?

A pályázathoz a következő dokumentumok szükségesek:

 • Pályázati űrlap (TTK-s!)  
 • Önéletrajz (magyarul és angolul/tanulmányok nyelvén)
 • Motivációs levél (magyarul és angolul/tanulmányok nyelvén)
 • Tanulmányi terv - (csak részképzés esetén) = tartalmazza a partnerintézményben felvenni kívánt tárgyakat és azok kreditértékét
 • Fogadónyilatkozat - (csak szakmai gyakorlat esetén)
 • Nyelvvizsgabizonyítvány(ok) fénymásolata
 • Előző két félév leckekönyv kivonata és kreditindexe (Neptunból kinyomtatva, aláírva)
 • Igazolások az Önéletrajzban felsorolt tudományos, kiözéleti és egyéb tevékenységekről. 

A bírálat során előnyt élveznek azok a hallgatók, akik nem vettek részt korábban az Erasmus programban.

 

Fenti szempontok alapján az intézetek/tanszékek javaslatot tesznek a kari Erasmus+ szakmai bizottságnak, hogy az ő együttműködésük keretében kik folytathatnak külföldi egyetemen tanulmányokat, vagy külföldi szakmai gyakorlatot, és a pályázaton nyertes hallgatókat ösztöndíjra is jelölik. Azok a hallgatók, akik nem kapnak ösztöndíjat, de az együttműködésért felelős intézet/tanszék kiutazásra jelölte őket, ösztöndíj nélkül is kiutazhatnak önköltséges, ún. label hallgatóként, ha más forrásból fedezni tudják kiutazásuk és kint tartózkodásuk költségeit (pl. Campus Mundi ösztöndíj). E státusszal mentességet élveznek a fogadó intézmény számára fizetendő tandíj, regisztrációs díj, vizsgadíj, laboratórium használati díj, vagy könyvtár látogatási díj fizetése alól.

 

 

A nyertes hallgatók végleges listájáról a Hallgatói és Oktatói Mobilitási Bizottság hoz döntést várhatóan 2017. április első hetében. Az eredményről a hallgatók a Neptun rendszeren keresztül kapnak hivatalos értesítést a döntést követő legkésőbb 3 héten belül.

További információ a ttk.elte.hu/erasmus weboldalon

 

 

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.