felhívás

Kedves Hallgatótársak!

Választások

A Választási bizottság rendkívüli ülésén az EHÖK Küldöttgyűlés 47/2020. (IX.9.) ELTE HÖK KGYH határozata alapján az alábbiakban módosította a jelöltállítási és nyilatkozatleadási határidőket:
A válásztás időrendje: 

Jelöltállítási időszak: 2020. 09. 10. 20:00 – 2020. 09. 18. 23:59
Nyilatkozat leadási határideje: 2020. 09. 10. 20:00 – 2020. 09. 18. 23:59
Jelöltállítás eredményének kihirdetése: 2020. 09. 19.
Bemutatkozási időszak: 2020. 09. 19. – 2020.09.26.
Szavazási időszak: 2020. 09. 27. 00:00 - 2020.10.11. 23:59
Eredményhirdetés: 2020. 10. 13.

Fontos még:
A dokumentumok személyesen történő leadása nem lehetséges, így elektronikus formában tudjátok majd elküldeni a bizottság részére. (Valamint postai úton is le tudjátok adni a 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A Hallgatói Iroda címre, amennyiben az elektronikus módszer nem lehetséges számotokra.)

A BME Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar kíváló oktatójának emlékére komplex problémamegoldó verseny kerül megrendezésre vegyészeknek és vegyészmérnököknek.
A versenyen 3 fős csapatok mérik össze tudásukat. 
A csapatoknak egy komplex feladatsort kell megoldani, amelyben a vegyipar számos területe előkerül: a gyógyszeripar, a műanyagipar, a környezetvédelem, a biztonságtechnika, a biotechnológia és a szennyvízkezelés is. (Korábbi feladatsor letölthető a honlapról.) Segédeszköz nem használható csak számológép. 
A döntőbe jutott csapatok pedig néhány komplex feladatból egyet választanak és csapatban dolgozzák ki, egy előadást készítenek, majd prezentálják, ezt követően a zsűri az előadást díjazza. Az előadásra körülbelül 10 perc áll rendelkezésre, amit 5 perc vita követ. Számítógép, könyvek, jegyzetek és internet használható, de külső telefonos és egyéb külső segítség nem.
 
 
Pár fontos információ
 
 1. Jelentkezni az ezen linken tudtok.
 2. Jelentkezés kezdete: 2016. november 21.
 3. Jelentkezési határidő: 2017. január 17.
 4. Verseny időpontja: 2017. február 3-4.
 5. A verseny helyszíne: BME CH épülete
 6. Böngésszétek a verseny honlapját, illetve a verseny facebook eseményét.
 7. Kérdés esetén keressetek bátran az alábbi email címen:gaev@vegyeszhk.hu
 8. Díjak:
 • I. helyezett: 100.000 Forint
 • II. helyezett: 50.000 Forint
 • III. helyezett: 25.000 Forint

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Intézményi szintű pótpályázatot ír ki a 2016/2017. tanévben Erasmus+ hallgatói mobilitási programban való részvételre

A pályázat keretében 2016. augusztus 29-szeptember 29-ig:

RÉSZKÉPZÉSRE
(tanulmányok külföldön, átlagosan 5-10 hónap időtartamban) és

SZAKMAI GYAKORLATRA
(külföldi szakmai gyakorlat 2-12 hónap időtartamban) lehet pályázni.

További információ: Pályázati felhívás

Pályázati kiírás

Gólyatábor programfelelős tisztségre

 

    Az ELTE TTK HÖK (továbbiakban HÖK) pályázatot hirdet a TTK HÖK Alapszabálya szerint az ELTE TTK szakjaira, illetve természettudományi tanári szakokra 2016-ban felvételt nyert hallgatók számára szervezett gólyatábor szervezésének HÖK részéről történő koordinálására. A pályázat célja, hogy a Karon indított alap- és mesterszakok gólyatáborainak szervezése során felmerülő, HÖK hatáskörbe tartozó feladatok ellátásának koordinálásával (különös tekintettel a koncepcióalkotásra és a programterv kialakítására) a nyertes pályázó(ka)t a HÖK megbízza.

Pályázhatnak a HÖK tagjai* vagy önálló jogi személyiséggel rendelkező szervezetek.

Nem pályázhatnak olyan szervezetek, amelyeket a pályázat kiírásától számított két éven belül alapítottak meg.

A pályázatnak tartalmaznia kell:

 • az önálló jogi személyiséggel rendelkező szervezet adatait (név, székhely, cím, elérhetőség, nyilvántartási szám, adószám, összes bankszámlaszám, a programfelelős szervező(k) adatai) vagy a pályázó személy(ek) adatait (név, cím, anyja neve, születési hely, idő, elérhetőség);

 • az alap- és mesterszakos hallgatók integrációját szolgáló rendezény koncepcióját, különös tekintettel a pályázó által tervezett szolgáltatásokra, programokra és azok ütemezésére;

 • a rendezvény (gólyatábor) előzetes költségtervét, megjelölve az igényelt támogatás összegét és felhasználásának módját.

A pályázó:

 • felelős a rendezvény programjaiért;

 • felelős a megítélt támogatás felhasználásáért;

 • vállalja, hogy betartja az ELTE gólyatáborok és orientációs napok szervezéséről szóló mindenkor hatályos szabályzatainak rendelkezéseit;

 • vállalja, hogy a Természettudomány Kar vezetésével együttműködik, dékáni kérésre mind a részletes programról (egyes programok konkrét feladatairól is), mind a költségvetésről beszámol;

 • vállalja, hogy biztosítja a HÖK érintett szakterületi koordinátorá(i)val (vagy szakterületi bizottsági elnökével) a folyamatos információcserét, az érintett szakterületi bizottság(ok) véleményét figyelembe veszi;

 • vállalja, hogy a HÖK elnökének utasítására a információkat szolgáltat a szervezés menetéről;

 • vállalja, hogy az események és a szervezés menetét dokumentálja, később közzéteszi;

 • vállalja, hogy együttműködik a HÖK mentorrendszerével, a HÖK 2016. évi mentorkoncepciója szerint;

 • vállalja, hogy az Eötvös Loránd Tudományegyetem adatvédelmi, adatbiztonsági és adatkezelési szabályzatát  betartja;

 • vállalja, hogy a rendezvényről október 17-ig beszámol. Amennyiben a beszámolás nem történik meg, vagy a HÖK Választmánya nem fogadja el a beszámolót, úgy az elkövetkezendőkben a pályázó gólyatábor programfelelős csak a Választmány legalább 4/5-ének támogatásával lehet.

 

A rendezvény előzetes költségkalkulációja szerint nem törekedhet nyereség felhalmozására. A pályázó személy vagy szervezet nem használhatja a  befolyt részvételi díjakat és a HÖK támogatását eszközfelhalmozásra. A pályázatok bírálásakor előnyt élvez az a szervezet, amelyik önrésszel járul hozzá a szervezéshez. A pályázatot elektronikus formában kell benyújtani a ttkhok.elte.hu/gtpalyazat címen. A pályázat benyújtásának határideje: 2016. május 7., 23:59.

A pályázat elbírálásáról és a támogatás mértékéről a HÖK Választmánya dönt, amely döntést követően a HÖK a nyertes pályázót 8 napon belül értesíti.

Budapest, 2016. április 18.


* Az ELTE TTK HÖK Alapszabálya szerint: “Az Önkormányzat tagja a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 60. § (1) alapján meghatározott hallgatók közül azok, akiknek alapkara az ELTE TTK vagy a Karon minor szakirányon vagy tanári modulon folytatnak tanulmányokat.

Az ELTE TTK HÖK Választási Bizottsága képviselőválasztást ír ki, az ELTE HÖK rendelkezése alapján a 2016-2017-es választási ciklusra vonatkozóan, melynek során az ELTE TTK HÖK Küldöttgyűlésének tagjai kerülnek megválasztásra.

Képviselőnek indulhat az ELTE TTK Hallgatói Önkormányzat minden tagja. Az Önkormányzat tagja a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 60. § (1) alapján meghatározott hallgatók közül azok, akiknek alapkara az ELTE TTK vagy egyébként a Karon minor szakirányon vagy tanári modulon folytat tanulmányokat. 

Jelöltállítási időszak: 2016.03.16. 00:00 – 2016.03.22 23:59 és 2016.03.30.00:00 – 2016.04.01. 23:59
Nyilatkozat leadási határideje: 2016.03.16 8:00 - 2016.04.04. 16:00
Jelöltállítás eredményének kihirdetése: 2016.04.04. 20:00
Szavazási időszak: 2016.04.08. 00:00 - 2016.04.22. 23:59
Eredményhirdetés: 2016.04.26.

 A szavazás a NEPTUN Unipoll felületén keresztül kerül lebonyolításra.

A képviselőjelölteknek jelentkezésüket elektronikus formában kell leadni az Önkormányzat honlapján (http://ttkhok.elte.hu/elte-ttk-hok-kepviselojelentkezes). A jelentkezés elfogadásának feltétele, egy írásbeli nyilatkozat  leadása az ELTE TTK HÖK Északi Hallgatói Irodájában (1117, Budapest Pázmány Péter sétány 1/a, 0.75).

A képviselőválasztás eredménye ellen a kihirdetéstől számított 3 munkanapon belül fellebbezésnek van helye, melyet az ELTE TTK HÖK Ellenőrző Bizottsága részére megjelölés mellett, az Ellenőrző Bizottság elnökének és az ELTE TTK HÖK székhelyére címezve (ELTE TTK Hallgatói Iroda; 1117 Budapest, Pázmány sétány 1/A., Északi tömb 0.75), névvel, értesítési címmel és elektronikus levélcímmel ellátva, ajánlott levélként postai úton kell benyújtani.

További információ vbelnok(kukac)ttkhok.elte.hu e-mail címen kérhető.

Budapest, 2016. 03. 07.

Választási Bizottság
ELTE TTK HÖK

Pályázati kiírás elnöki tisztségre

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar Hallgatói Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat) Választási Bizottsága pályázatot ír ki az Önkormányzat elnöki tisztségének jelöltállítására.

Pályázat célja:

Az Önkormányzat elnöki tisztségének betöltése.

Pályázók köre:

Az Önkormányzat Alapszabályának 2. §-ban meghatározott hallgatók.

Az Önkormányzat tagja a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 60. § (1) bekezdése alapján meghatározott hallgatók közül az, akinek alapkara az ELTE TTK vagy egyébként a Karon minor szakirányon vagy tanári modulon folytat tanulmányokat.” - ELTE TTK HÖK Alapszabály 2. §

 

A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó:

 • nevét;
 • Neptun kódját;
 • e-mail címét;
 • képzési formáját;
 • szakját és szakirányát;
 • tanulmányainak kezdetét;
 • papíros nyilatkozat a jelölés vállalásáról;
 • terveit az Önkormányzat érdekképviseleti fejlődésére vonatkozóan, minimum 5000 karakterben.

A pályázat leadásának módja:

A pályázatot elektronikus formában kell leadni az Önkormányzat honlapján (http://ttkhok.elte.hu/palyazat-elnoki-poziciora). Amennyiben a honlap nem üzemel, a pályázatot el kell juttatni a Választási Bizottság elnökének (vbelnok()ttkhok.elte.hu).
A pályázat elfogadásának feltétele a – képviselőjelölteknek is kitöltendő - nyilatkozat illetve a szavazásra jogosult hallgatók 2%-ának ajánlását igazoló írásos dokumentum leadása az ELTE TTK HÖK Északi Hallgatói Irodájában (1117, Budapest Pázmány Péter sétány 1/a, 0.75).

A pályázat leadásának ideje: 2016.03.16. 00:00  – 2016.04.1. 23:59
Nyilatkozat leadási ideje: 2016.03.16 8:00 - 2016.04.04. 16:00
Szavazási időszak: 2016.04.08.  00:00 – 2016.04.22. 23:59

A beérkezett pályázatok érvényességét a Választási Bizottság határozza meg. Az elfogadott pályázatokat 2016. április 4-én hozza nyilvánosságra és eljuttatja azokat az Önkormányzat tagjaihoz.

A szavazás a NEPTUN Unipoll felületén keresztül kerül lebonyolításra.

Az elnökválasztás eredménye ellen a kihirdetéstől számított 3 munkanapon belül fellebbezésnek van helye, melyet az ELTE TTK HÖK Ellenőrző Bizottsága részére megjelölés mellett, az Ellenőrző Bizottság elnökének és az ELTE TTK HÖK székhelyére címezve (ELTE TTK Hallgatói Iroda; 1117 Budapest, Pázmány sétány 1/A., Északi tömb 0.75), névvel, értesítési címmel és elektronikus levélcímmel ellátva, ajánlott levélként postai úton kell benyújtani.

További információ vbelnok(kukac)ttkhok.elte.hu e-mail címen kérhető.

Budapest, 2016 március 7.

Választási Bizottság
ELTE TTK HÖK

A 2015/2016-os tanév rendje

I. (őszi) félév
   
Regisztrációs időszak 2015. szeptember 2–4. (szerda–péntek)
Tanévnyitó 2015. szeptember 4. (péntek)
Szorgalmi időszak
Első nap 2015. szeptember 7. (hétfő)
Őszi szünet 2015. október 26-tól (hétfő)
2015. október 30-ig (péntek)
Utolsó tanítási nap 2015. december 11. (péntek)
Vizsgaidőszak
Első nap 2015. december 14. (hétfő)
Utolsó nap 2016. január 29. (péntek)
II. (tavaszi) félév
   
Regisztrációs időszak 2016. február 1–5. (hétfő–péntek)
Szorgalmi időszak
Első nap 2016. február 8. (hétfő)
Tavaszi szünet 2016. március 23-tól (szerda)
2016. március 29-ig (kedd)
Utolsó tanítási nap 2016. május 13. (péntek)
Pázmány-nap 2016. május 6. (péntek)
Vizsgaidőszak
Első nap 2016. május 17. (kedd)
Utolsó nap 2016. július 1. (péntek)

forrás:elte.hu

 • Tárgyfelvétel
  • Előzetes: 2015-12-13 17:00–2016-01-29 16:00
  • Rangsorolásos: 2016-01-29 20:00–2016-02-04 16:00
  • Verseny: 2016-02-05 8:00–2016-02-12 16:00

 

 • Regisztráció: 2015-12-13 17:00–2016-02-07

Kedves Mindenki!

Az idei Erasmus pótpályázatot csak szakmai gyakorlatos ösztöndíjra hirdetik meg, mert részképzésre már beteltek a helyek!


Egyéb információ erről és a szociális kiegészítő támogatásról az ELTE Erasmus honlapon található:


http://www.elte.hu/erasmus/hallgmob

A 2015/2016-os tanév őszi félévére vonatkozó határidőket itt tudjátok elérni:

Oldalak

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.