ösztöndíj

RENDSZERES SZOCIÁLIS TÁMOGATÁS

Kedves Hallgatótársak! 

A következő félévtől egyetemünkön egységes igazolás- és pontrendszer lesz a rendszeres szociális támogatásnál. A következő linken olvashattok róla egy rövidebb cikket: http://elteonline.hu/kozelet/2015/07/17/megujul-a-szoctamrendszer-az-elte-n/
A megújult pont- és igazolásrendszer augusztus elejére várható, kövessétek figyelmemmel a oldalunkat.

Kari Ösztöndíjbizottság

2015.07.20.

A Deutsche Bundesstiftung Umwelt német szövetségi környezetvédelmi alapítvány németországi kutatói ösztöndíjat hirdet környezetkutatással, környezet- ill. természetvédelemmel, műemlékvédelemmel foglalkozó végzős hallgatók, fiatal diplomások, doktoranduszok részére, valamennyi tudományterületről 6-12 hónapra kutatóintézetekhez, egyetemekre, az államigazgatásba. társadalmi szervezetekhez, vállalatokhoz, etc..

A részletes kiírás: http://www.dbu.de/1462.html
A német vagy angol nyelvű pályázat beadási határideje: 2015. március 10.

Az Egyetem kollégista hallgatói számára ebben a félévben is adott a lehetőség, hogy pályázzanak a Kollégiumi Hallgatói Ösztöndíjra.

Idén is visszamenőleg van lehetőség pályázni, tehát ebben a leadási időszakban a 2013/2014-és tanév tavaszi félévére került kiírásra a Kollégiumi Hallgatói Ösztöndíj. A pályázatokat november 17. 8 órától lehet benyújtani a Neptun Tanulmányi Rendszerben.

Miután beléptetek a Neptunba, az Ügyintézés menüpontra kell kattintanunk, majd a Kérvények ponton elérhető a pályázat.

Az ösztöndíjra pályázhat bármely kollégista, szakkollégista illetve szakkollégium külsős tagja, aki kollégiumi jogviszonnyal rendelkezik, illetve valamely kollégiumi közéleti tevékenységben részt vett.  A pályázat leadásának határideje november 23. vasárnap 18 óra.

PÁLYÁZATI EREDMÉNYEK

A TTK Kari Ösztöndíjbizottság elbírálta a pályázatokat.

A pontonkénti összeg: 1500 Ft

Ponthatár nincs.

Fellebbezni a határozat kézhezvételétől számított 15 napon belül (2014. december 23.) lehet a Hallgatói Jogorvoslati Bizottságnál levélben (melyet a Rektornak kell címezni és a Rektori Hivatalban kell benyújtani).

Budapest, 2014. december 1.

ELTE TTK               
Kari Ösztöndíjbizottság    

 

 


A pályázási idő:

2014. november 05. - 2014. november 14.

 

Pályázásra jogosultak

Azok a hallgatók, akik a 2014-2015-ös tanév őszi félévében kezdték meg első aktív félévüket a Természettudományi Karon mesterképzésben (MA, MSc), államilag támogatott finanszírozási formában.

Leadás helye: NEPTUN (Ügyintézés/Kérvények menüpont)
(Nem támogatott böngésző a Mozilla Firefox.)

Kötelező csatolandó igazolások

 • Utolsó félévi index oldalainak TO által hitelesített fénymásolata/ tanulmányi rendszerből kinyomtatott jegyek listája, melyet a TO hitelesített.
 • Indexben a záróvizsga és szakdolgozat eredményének TO által hitelesített fénymásolata/ tanulmányi rendszerből kinyomtatva a TO által hitelesítve.
 • Felvételi határozat (Ezt a felvi.hu-ról lehet e-mail-ben elkérni az info@felvi.hu címről, ebben taláklhatóak meg ugyanis a pályázathoz szükséges adatok.)

A fentiek helyett felhasználhatóak a velük ekvivalens igazolások.*

Esetleges csatolandó igazolások

 • 1. TDK vagy OTDK (1-3 helyezés, különdíj) – oklevél fénymásolata, témavezető által kiállított hivatalos igazolás az eredményről.
 • 2. Publikáció – Publikáció fénymásolata, legyen feltüntetve a kiadás dátuma.
 • 3. Kitüntetéses oklevél - oklevél fénymásolata
 • 4. Amennyiben a pályázó nem adott le a Karon 2014. őszi félévében rendszeres szociális támogatásra pályázatot, úgy az állandó lakhelyének önkormányzatától származó igazolás a pályázóval egy háztartásban élőkről, és az igazoláson szereplő családtag(ok) kereseti igazolása(i).

Pontrendszer

 • utolsó félév kredites átlaga max. 5 pont
 • szóbeli/szakmai felvételi %-os eredménye max. 10 pont
 • szakdolgozat jegye max. 10 pont
 • záróvizsga jegye max. 5 pont
 • kitüntetéses oklevéllel végzett 1 pont
 • nemzetközi folyóiratban publikált tudományos cikk 2 pont
 • hazai folyóiratban publikált tudományos cikk 1 pont
 • OTDK 1.-3. hely 2 pont - TDK 1.-3. hely 1 pont
 • Egy főre jutó jövedelem alapján: max 5 pont

0 – 25000 5 pont
25001- 30000 4,5 pont
30001- 35000 4 pont
35001- 40000 3,5 pont
40001- 45000 3 pont
45001- 50000 2,5 pont
50001- 55000 2 pont
55001- 60000 1,5 pont
60001- 65000 1 pont
65001- 72000 0,5 pont
72000- 0 pont

*Akik az ELTE TTK-n végezték az alapszakjukat, és az űrlapon bejelölik, hogy a szükséges adatokat lekérheti a TO, akkor nekik a kötelező igazolások közül csak a felvételi határozatukat kell feltölteni.

ELTE TTK Ösztöndíjbizottság
Budapest, 2014. november 4.

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar felhívása

a 2014/2015-ös tanévi köztársasági ösztöndíj pályázatra

"A 2014/2015-ös tanévi köztársasági ösztöndíj pályázatra a hallgatók 2014. június 16-ig adhatják be pályázatukat a szakjukat gondozó szervezeti egységbe.

A Pályázati lap a hozzá csatolandó Mellékletek megnevezése nyomtatvánnyal együtt a Tanulmányi Osztály honlapjáról letölthető.

A részletesen kitöltött pályázati lap és mellékletek mellé szakmai önéletrajzot is csatolni kell.

Késve leadott pályázatot nem áll módunkban elfogadni!

Felhívom a pályázatot beadó hallgatók figyelmét, hogy fokozottan figyeljenek arra, hogy minden megszerzett érdemjegyük helyesen szerepeljen a Neptunban, mert a kreditekkel súlyozott tanulmányi átlagot csak a Neptunban szereplő érdemjegyekből tudjuk számolni.

A kari rangsort az intézetek javaslata alapján a kar Tanulmányi és Oktatási Bizottsága alakítja ki. A rangsor 2014. július 11-én kerül kifüggesztésre a Tanulmányi Osztály hirdetőtábláján.

Jogorvoslati kérelem Rektori Hivatalba történő beadásának határideje: 2014. július 21. 10 óra.

A köztársasági ösztöndíjra azon államilag támogatott/állami (rész)ösztöndíjas illetve költségtérítéses/önköltséges teljes idejű alapképzésben, mesterképzésben, illetve egységes, osztatlan képzésben részt vevő hallgatók pályázhatnak, akik jelenlegi vagy korábbi tanulmányaik során legalább két félévre bejelentkeztek és legalább 55 kreditet megszereztek.

A pályázat beadásának minimumfeltétele, hogy a hallgató kreditekkel súlyozott tanulmányi átlaga az utolsó két aktív félévében (az átlag a két félév együttesen számolt kreditekkel súlyozott átlaga) legalább 4,51 és ugyanebben a két félévben a megszerzett kreditek száma legalább 55.

Köztársasági ösztöndíjra pályázhatnak azok az alapképzésben résztvevő hallgatók is, akik az alapfokozat megszerzését követően a pályázást követő szemeszterben az egyetemi tanulmányaikat mesterképzésen folytatni kívánják.

Annak a mesterképzésre felvételiző végzős alapszakos hallgatónak, aki 2014. június 27-ig sikeres záróvizsgát tesz, a köztársasági ösztöndíj pályázat beadásának minimumfeltétele, hogy a hallgató kreditekkel súlyozott tanulmányi átlaga az utolsó két aktív félévében legalább 4,51 és ugyanebben a két félévben a megszerzett kreditek száma legalább 45.

Fizika és matematika alapszakos hallgatóknál a szakdolgozat védésekor megszerzett 10 kredit súlyozva a záróvizsga jegyzőkönyvben szereplő, a szakdolgozatra kapott érdemjeggyel, beleszámít az utolsó két aktív félév kreditekkel súlyozott tanulmányi átlagába és a megszerzett kreditek számába.

A tanulmányi átlag kiszámításánál figyelembe veendő félévek esetében az Erasmus ösztöndíj és az ebből következő külföldön tartózkodás által érintett félévet nem kell figyelembe venni a két utolsó aktív félév kiválasztásánál, amennyiben azt a hallgató írásban kéri.

A pályázatok elbírálásának szempontjai:

    Tanulmányok
    Szakmai tevékenység
    Közéleti, sport és egyéb tevékenység

Amennyiben a hallgató hallgatói jogviszonya az Nftv.59.§ (1) bekezdésében meghatározottak szerint megszűnik vagy szünetel, a megszűnés illetve a szüneteltetés kezdetét követően az ösztöndíj számára tovább nem folyósítható."

 

Budapest, 2014. május 13.

Török Gabriella

tanulmányi osztályvezető

A 2014/2015-1 őszi félévre vonatkozó utalási időpontok:

 • 2014. október 10. - (szeptemberi és októberi ösztöndíjak utalása)
 • 2014. november 10.
 • 2014. december 10.
 • 2015. január 09.

Ezen napok után után 3-5 munkanapon belül az ösztöndíjnak meg kell érkeznie, a Neptunban utalás előtti napon (elvileg) már rögzítve láthatjátok az összegeket. (Neptun // Pénzügyek // Ösztöndíjak,Kifizetések)

Továbbá ezeken a napokon kívül az Egyetemnek nem áll módjában utalni, mert ezek a Magyar Államkincstárral előre tárgyalt időpontok. (Rendkívüli utalási időpontért kérvényt kell benyújtani, annak az utalásnak milliós nagyságrendűnek kell lennie.)

Minden rendszeres pályázat 5 hónapra szól. A félév második hónapjában kerül kiutalásra az első és másdik havi ösztöndíj. Így minden félév első hónapjában, illetve a nyáron (július, augusztus) nem áll módunkban kifizetéseket intézni, ez alól a doktorandusz ösztöndíj a kivétel.

A hivatalos főtitkári körlevelet itt találjátok.

 

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Rektori Hivatal Pályázati és Innovációs Központ az Egyetemi Hallgatói Önkormányzattal és az evopro Kft.-vel közösen innovatív ötletpályázatot hirdet az ELTE graduális vagy posztgraduális képzésén résztvevő hallgatói számára.

További részletek a elte.hu oldalán olvashatók.

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő nyílt pályázat keretében meghirdeti a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási hallgatók számára a 2013/2014. tanév második és a 2014/2015. tanév első félévére vonatkozóan.
A felhívás kódja: BURSA-2014A
Az önkormányzati csatlakozás határideje: 2013. október 11.
A pályázat benyújtásának határideje: 2013. november 15.

Bursa Hungarica „A” típusú ösztöndíj pályázati feltételei (2 tanulmányi félévre pályázható):
-lakóhely a pályázatot meghirdető települési önkormányzat területén;
-hátrányos szociális helyzet;
-felsőoktatási hallgatói jogviszony igazolható megléte (a pályázati kiírásban részletezett feltételeknek megfelelően).

További részletek:(felhívás és pályázati űrlap)
http://www.emet.gov.hu/felhivasok/bursa_hungarica2/

A Rochus und Beatrice Mummert alapítvány szeretné felhívni a diákok figyelmét egy németországi ösztöndíj-lehetőségre.

A jelentkezés határideje minden évben November 1.

"A Mummert Ösztöndíj mérnök, közgazdász és természettudós bachelor végzettek számára kínál lehetőséget teljes mesterképzést Németországban. A Robert Bosch Alapítvány keretében működő ösztöndíj nemcsak jelentős mértékű pénzügyi támogatást, hanem menedzserképzést és kapcsolatépítési lehetőségetis nyújt a hallgatók számára azzal a céllal, hogy vezetői képességekkel
rendelkező, elhivatott és profi mérnököket, közgazdászokat, természettudósokat képezzenek, akik utána hazamennek a saját országukba és ott helyezkednek el, dolgoznak hazájuk jobbításán: ezzel szeretnék segíteni a közép-kelet európai régió felzárkózását."

A  program részletei megtalálhatóak a http://www.mummertstiftung.de/ honlapon.
Az ösztöndíj kiírása a melléklet található.

Az emberi erőforrások minisztere a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ lebonyolításában 2013.augusztusi megjelenéssel nyílt pályázatot hirdet a Klebelsberg Képzési Ösztöndíj elnyerésére.

A pályázat benyújtására az a magyarországi felsőoktatásban tanuló,Magyarországon vagy Magyarországgal szomszédos országban élő magyaranyanyelvű hallgató jogosult, aki a pályázat benyújtásának időpontjában

 • egységes, osztatlan tanárképzés I. évfolyamára felvételt nyert, illetve a pályázat benyújtásának időpontjában már tanulmányokat folytat,• vállalja, hogy
 • • tanárképzésben végzettséget és szakképzettséget szerez, és
 • • az oklevél megszerzését követően – a támogatási szerződésben foglaltak szerint – a végzettségének, szakképzettségének megfelelő főállású foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt létesít, illetve tart fenn.

A pályázat beadási határideje: 2013.szeptember 30.

A pályázatot a Központ honlapján található pályázati adatlap pontos kitöltésével lehet benyújtani. A pályázati adatlapot a honlap e-pályázati felületén kell kitölteni és beküldeni, majd ezt kinyomtatva, aláírással ellátva postai úton is el kell küldeni a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ címére.

További, részletes információk: http://klik.gov.hu/megjelent-a-klebelsberg-osztondij-program-palyazati-felhivasa

 

Oldalak

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.