Emlékeztető az ELTE TTK HÖK Választmányának 2011. május 2-i üléséről

Az emlékeztetőt készítette: Ivancsó Veronika

Jelen vannak: Dukán András Ferenc, Árendás Péter, Emődi Flóra, Ferdinandy Bence, Hermán Dániel, László Dávid, Polai Dóra, Tischler Orsolya és Váry Zsolt szavazati joggal; Adorján Gábor, Ferenczi Kinga, Ivancsó Veronika, Král Adrienn, Muray Edina és Tóth Máté tanácskozási joggal.

A Választmány 9 fővel határozatképes.

Dukán András Ferenc 18:06 perckor megnyitotta az ülést.

Dukán András Ferenc ismertette a napirendi pontokat.
Egyéb napirendi pont javaslat nem érkezett.
A napirendi pontok sorrendjének módosítására javaslat nem érkezett.

Az kialakult napirendet a Választmány 9 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta:

1. Bejelentések
2. Jutalomkeret
3. Pályázatok
4. Küldöttgyűlés anyagainak tárgyalása
5. HKR módosítás
6. Hirdetési alapelvek
7. Egyebek

1. Bejelentések (18:07)

Polai Dóra bejelentette, hogy lezajlottak a költségvetési tárgyalások. Az ELTE TTK HÖK költségvetése nőtt.

Tischler Orsolya bejelentette, hogy szombaton és vasárnap az EHÖK Szociális Vezetőképzőjén fog részt venni.

2. Jutalomkeret (18:09)

18:11. Váry Zsolt elhagyta a termet.

18:11. Dukán András Ferenc szünetet rendelt el.
18:12. Dukán András Ferenc megnyitotta az ülést.

a, Sportkampány
Dukán András Ferenc kérdésére Tischler Orsolya elmondta, hogy támogathatónak találja a pályázatot.

A Választmány határozatot hozott a kérdésben:

46/2011 (V. 2.) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 8 igen szavazattal, egyhangúlag támogatta a Sportkampány jutalomkeret pályázatot, 38.000forinttal.

3. Pályázatok (18:14)

Dukán András Ferenc ismertette mely pályázatokról lesz szó. Dukán András Ferenc kérdésére sem jelezte a Választmány egyetlen tagja sem, hogy tudna más pályázatról.

18:15. Váry Zsolt és Ferenczi Kinga megérkezett az ülésre.

a, EHSzÖB Vezetőképző
Dukán András Ferenc és Tischler Orsolya hozzászóltak a pályázathoz.

Emődi Flóra kérdésére Tischler Orsolya elmondta, hogy támogathatónak tartja a pályázatot.

A Választmány határozatot hozott a kérdésben:

47/2011 (V. 2.) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 9 igen szavazattal, egyhangúlag támogatta az EHSzÖB Vezetőképző pályázatot, 7.000 forinttal.

b, Griff Hotel
Polai Dóra elmondta, hogy a hangtechnikai berendezéseket, amit múlt pénteken adott kölcsön az ELTE TTK HÖK, holnap hozzák vissza, így csütörtök már el tudják vinni a Griff Hotelbe. A berendezést Csenki Tamás viszi majd el csütörtökön és pénteken hozza vissza.

A Választmány határozatot hozott a kérdésben:

48/2011 (V. 2.) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 9 igen szavazattal, egyhangúlag támogatta a Griff Hotel pályázatot a kért technikai berendezéssel.

c, Beszámoló a TTK HÖK Vezetőképzőjéről
Dukán András Ferenc elmondta, hogy közbeszerzés miatt nem a szállásadónak, hanem az AVENIDA KFT.-nek kell fizetni.

Tóth Máté, a vezetőképző egyik szervezője kiegészítette a pályázatot. Elmondta, hogy nem kellett idegenforgalmi adót fizetni, hiszen Szentendrén a nappali tagozatos, államilag támogatott hallgatók mentesülnek ez alól, illetve megmagyarázta a pályázatban szereplő bevásárlás sorokat. Dicsérte a Pap-Sziget Kempinget és felhívta a Választmány figyelmét arra, hogy a kempinget alkalmasnak találja más, hasonló jellegű rendezvények lebonyolítására.

Tóth Máté ismertette Jánosi Attila üzentét, miszerint nem jó ötlet szorgalmi időszakban szervezni a vezetőképzőt. Meggondolnivalónak tartja továbbá azt, hogy a részvételi díjat a teszt végeredményének függvényében megduplázhassa az ELTE TTK HÖK. Viszont motiváló tényezőt és jó példát lát a teszt szigorú megíratásában.

Dukán András Ferenc kérésére Polai Dóra elmondta, hogy a beszámolót rendben találta.

A Választmány határozatot hozott a kérdésben:

49/2011 (V. 2.) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 9 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a TTK HÖK Vezetőképzőjéről szóló beszámolót.

4. Küldöttgyűlés anyagainak tárgyalása (18:24)

Dukán András Ferenc javasolta, hogy a Választmány napirendi pontonként haladjon végig a Küldöttgyűlés anyagainak tárgyalásán.

1. Beszámoló
Dukán András Ferenc elmondta, hogy a honlapra feltette a beérkezett beszámolókat és a mentorok levelezőlistájára is kiküldte a linket, ahol elérhetőek a beszámolók.

2. Személyi kérdések
Dukán András Ferenc elmondta, hogy nem tud személyi kérdésről.

3. Alapszabály módosítása
Dukán András Ferenc elmondta, hogy több Alapszabályt módosító előkészítő ülést tartottak. A legutóbbit tegnap este, mely 7 órán keresztül tartott.
Szó volt az Kommunikációs és PR biztos tisztségéről, de ez a javaslatban még nem szerepel.
Dukán András Ferenc bejelentette, hogy rengeteg formai változás történt, majd ismertette az összes módosítást.

Az Önkormányzat céljaival kapcsolatban a Lágymányosi Eötvös Napok, Gólyatáborok és rendezvények kerültek szóba.
A felmerült rendezvényekről Tischler Orsolya, Ferdinandy Bence, Dukán András Ferenc és Árendás Péter beszélgetett.

Az Önkormányzat rendelkezéseivel kapcsolatos módosító javaslathoz Árendás Péter, Tóth Máté és Dukán András Ferenc szólt hozzá.

Dukán András Ferenc jó ötletnek tartja, hogy a Küldöttgyűlést és a Választmányt összehívhassa elnökhelyettes is, ugyanis korábban csak az elnök hívhatta össze.

Az Alapítvány elnökével is titkárával kapcsolatos módosító javaslatról Tóth Máté kérdezett. Kérdésére Dukán András Ferenc elmondta, hogy Ónodi Ferenc László tud a módosítási tervezetről.

Ferdinandy Bence, Emődi Flóra, Árendás Péter és Dukán András Ferenc a TTK HÖK különböző csoportjainak létrehozásáról és a csoportok megkötéseiről folytattak beszélgetést.

Dukán András Ferenc a Nyúz kapcsán elmondta, hogy szeretné, ha visszakerülnek a fix kategóriák.

A mentorkoordinátor és főmentor kérdéséhez Adorján Gábor, Árendás Péter, Tóth Máté, Dukán András Ferenc, Ferdinandy Bence, Váry Zsolt és Ferenczi Kinga szóltak hozzá.

Tischler Orsolya, Ferdinandy Bence, Tóth Máté, Dukán András Ferenc és Árendás Péter hozzászóltak az ösztöndíjak kérdéséhez.

Dukán András Ferenc, Tóth Máté, Tischler Orsolya, Ferdinandy Bence és Emődi Flóra vitát folytattak az Önkormányzat működése kapcsán felmerült módosításokról.

Dukán András Ferenc, Ferdinandy Bence, Emődi Flóra és Adorján Gábor beszélgettek a tisztségviselők és delegáltak választásáról. Dukán András Ferenc kérésére Ferdinandy Bence ismertette a korábbi és a tervezett pontos megszövegezéseket.

A Választások kérdésköréhez Dukán András Ferenc és Ferdinandy Bence szólt hozzá.

Árendás Péter a tisztségviselők megválasztásának rendjének kérdését vetette fel. Dukán András Ferenc ismertette a problémát, melyről a Választmány László Dávid, Emődi Flóra, Ferdinandy Bence, Árendás Péter és Dukán András Ferenc hozzászólásaival vitát folytatott.

A Választmány 7 igen, 2, nem, 0 tartózkodás mellett szimpatizált azzal a gondolattal, hogy le kelljen mondania egy tisztségviselőnek a tisztségéről, mielőtt más tisztségre pályázik. Dukán András Ferenc elmondta, hogy mivel a kétharmad egyetértett, ezért a Küldöttgyűlés elé a módosítás nem fog bekerülni.

Ivancsó Veronika a delegáltak beszámoltatásáról kérdezett. Dukán András Ferenc elmondta, hogy jelenleg beszámolással tartozik minden delegált, ám ez nincsen betartatva. Tischler Orsolya, Ferdinandy Bence, Hermán Dániel, Dukán András Ferenc és Árendás Péter hozzászóltak a delegáltak beszámoltatásának kérdéséhez.

4. Alapszabály módosítása
Dukán András Ferenc ismertette a módosításokat, melyekhez Tischler Orsolya, Ferdinandy Bence, Emődi Flóra, Árendás Péter, László Dávid, Polai Dóra, Hermán Dániel, Ivancsó Veronika, Král Adrienn és Dukán András Ferenc folytatott vitát.
A Választmány tagjai többek között a pályázatok leadásának határidejéről vitatkoztak, de szó volt az elektronikus leadásról, formai és tartalmi követelményekről is.

Dukán András Ferenc kérte Tischler Orsolyát, hogy rögzítse a módosításokat.

20:11. Polai Dóra távozott az ülésről.
20:13. Emődi Flóra és Váry Zsolt távozott az ülésről.
20:14. Emődi Flóra visszatért az ülésre.
20:19. Emődi Flóra távozott az ülésről.
20:19. Polai Dóra visszatért az ülésre.

A Választmány egyhangúlag szimpatizált azzal a gondolattal, hogy az Alapszabály a módosító javaslatokkal kerüljön ki a képviselői levelezőlistára és kerüljön majd felterjesztésre a Küldöttgyűlésen.

A Választmány 4 igen, 3 nem és 1 tartózkodás mellett szimpatizált azzal a gondolattal, hogy a formailag hibás pályázatokat a Választmány nem lesz köteles elbírálni. Mivel nem volt kétharmados többség, ezért Dukán András Ferenc a holnapi Küldöttgyűlés véleményét kéri majd ki a módosításról.

A Választmány szimpátiaszavazás során a jutalomkeret pályázatok módosítását azzal az egy kivétellel, hogy a formailag hibás pályázatokat nem lesz köteles elbírálni, egyhangúlag támogatta.

5. Küldöttgyűlési é választmányi határozatok megerősítése/hatályon kívül helyezése
Dukán András Ferenc elmondta, hogy későbbi Küldöttgyűlésre fog csúszni a napirendi pont, mert a megfelelő előkészítéshez több időre van szükség.

Ferdinandy Bence hozzászólt. Tischler Orsolya kérdezett.

6.Elnöki tájékoztató

a, Gólyatáborok
Dukán András Ferenc Kalina Gergely hívását várja a holnapi nap folyamán a Gólyatáborok szervezése kapcsán. Elmondta, hogy a költségvetési rész, jelenlegi tudomás szerint rendben van.

Dukán András Ferenc válaszolt Hermán Dániel és Emődi Flóra kérdéseire.

b, Irat- és leltári tárgyak használata és kezelése
Dukán András Ferenc elmondta, hogy a pecsételésről és iktatás rendszeréről lesz szó.

7. Bejelentések

5. HKR módosítás (20:30)

Dukán András Ferenc ismertette elképzelését, miszerint a passzív hallgatók is kaphassanak jutalmat munkájukért, illetve nem korlátozná félévenkénti egy alkalomban a javítóvizsgák lehetőségét. Térítési díj ellenében tárgyanként egyszer, de akármennyi tárgyból lehessen egy féléven belül javítani.

Dukán András Ferenc válaszolt Ivancsó Veronika, Král Adrienn és Hermán Dániel kérdéseire.

6. Hirdetési alapelvek (20:32)

Dukán András Ferenc elmondta a Választmánynak, hogy rengeteg hirdetnivaló érkezik be az ELTE TTK HÖK-höz és rendszerezni kéne, hogy melyik hirdetés, információ melyik levelezőlistán jusson el a hallgatók felé. Ezek után felsorolta a lehetőségeket.

Dukán András Ferenc megkérte az Általános (Kommunikációs és PR) biztost és a szakterületi koordinátorokat, hogy találjanak ki egy jó koncepciót arra, hogy milyen jellegű információkat hogyan és melyik levelező listán küldjék ki a hallgatóknak.

A Választmány Ferdinandy Bence, Muray Edina, László Dávid, Árendás Péter, Emődi Flóra és Dukán András Ferenc hozzászólásaival vitát folytatott a hirdetésekről, levelező listákról, továbbá a szakterületi koordinátorok és az Általános (Kommunikációs és PR) biztos szerepéről.

A kérdőívek különböző levelező listákra való kiküldéséről és az ELTE név felhasználásról László Dávid, Emődi Flóra és Dukán András Ferenc folytatott beszélgetést.

Dukán András Ferenc felvetett több, hozzá beérkező hirdetnivalót, amiket a Választmány megtárgyalt és eldöntötte, mi menjen ki a levelező listákra.

21:00. Ivancsó Veronika távozott az ülésről. Míg távol volt, Adorján Gábor, az Ellenőrző Bizottság elnöke vette át a jegyzőkönyv vezetését.
21:02. Ivancsó Veronika visszatért az ülésre.

Árendás Péter, László Dávid, Tischler Orsolya, Ferdinandy Bence, Emődi Flóra és Muray Edina hozzászóltak a kiküldeni való információk és hirdetések tárához.

A Választmány szimpátiaszavazással egyhangúlag megszavazta, hogy Dukán András Ferenc vegye fel a kapcsolatot Dr. Nagy Zsoltot a NAGY GÉN Diagnosztikai és Kutatási Kft. Ügyvezető igazgatóját.

7. Egyebek (21:17)

Árendás Péter bejelentette, hogy kapott egy emailt, amiben a felsofokon.hu szakmai blogmagazin oldalról keresték meg. Szakmai kapcsolatok kialakítására jó lehet az oldal, ám ennek az anyagi vonzata 140.000 forint/év.
Dukán András Ferenc és Muray Edina kérdezett a blogról.

Dukán András Ferenc 21:24 perckor bezárta az ülést.

Határozatok:
46/2011 (V. 2.) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 8 igen szavazattal, egyhangúlag támogatta a Sportkampány jutalomkeret pályázatot, 38.000forinttal.

47/2011 (V. 2.) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 9 igen szavazattal, egyhangúlag támogatta az EHSzÖB Vezetőképző pályázatot, 7.000 forinttal.

48/2011 (V. 2.) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 9 igen szavazattal, egyhangúlag támogatta a Griff Hotel pályázatot a kért technikai berendezéssel.

49/2011 (V. 2.) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 9 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a TTK HÖK Vezetőképzőjéről szóló beszámolót.

A jegyzőkönyvet hitelesítette:

Ivancsó Veronika Dukán András Ferenc
Titkár Elnök
ELTE TTK HÖK ELTE TTK HÖK

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.