Emlékeztető az ELTE TTK HÖK Választmányának 2011. március 28-i üléséről

Az emlékeztetőt készítette: Ivancsó Veronika

Jelen vannak: Dukán András Ferenc, Árendás Péter, Emődi Flóra, Ferdinandy Bence, Hermann Gábor, Hermán Dániel, László Dávid, Polai Dóra, Sik Zsuzsanna Brigitta, Tischler Orsolya és Váry Zsolt szavazati joggal; Adorján Gábor, Hegedűs Endre, Ivancsó Veronika, Jánosi Attila, Kelemen Ádám és Tóth Máté tanácskozási joggal.

A Választmány 7 fővel határozatképes.

Dukán András Ferenc 18:01 perckor megnyitotta az ülést.

Dukán András Ferenc ismertette a napirendi pontokat.
Egyéb napirendi pont javaslat nem érkezett.
A napirendi pontok sorrendjének módosítására javaslat nem érkezett.

Az kialakult napirendet a Választmány 7 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta:

1. Bejelentések
2. Vezetőképző
3. Jutalomkeret
4. Pályázatok
5. Egyebek

18:02. Váry Zsolt megérkezett az ülésre.

1. Bejelentések (18:02)

Sik Zsuzsanna Brigitta bejelentette, hogy szerveznek egy szakmai programsorozatot a biológus hallgatóknak. A jelentkezőknek az Északi Hallgatói Irodában kell 1.000 forint részvételi díjat befizetni.

18:03. Polai Dóra megérkezett az ülésre.

Dukán András Ferenc kérdezett az irodai pénzszedésről. Polai Dóra elmondta, hogy nem jelent problémát az irodában szedni a részvételi díjakat. A Választmány Dukán András Ferenc, Polai Dóra, Tóth Máté, Sik Zsuzsanna Brigitta, Váry Zsolt hozzászólásaival vitát folytatott a pénzbeszedésről.

18:13. László Dávid megérkezett az ülésre.

László Dávid bejelentette, hogy lezajlott a Bevonó tábor, amit Szandán tartott az ELTE TTK HÖK. Sajnos kevés bevonandó jött le, akik mindössze 2 szakterületet képviseltek. László Dávid megköszönte a segítséget az előadóknak és Ónodi Ferenc Lászlónak a kellékek autós leszállításáért.

Dukán András Ferenc elmondta, hogy családias volt a tábor, jól sikerült, ám a reklámozással nem elégedett. Az ingyenességet meg lehetett volna előtte gondolni. Dukán András Ferenc kifejtette, hogy véleménye szerint a szakterületi koordinátorok későn szóltak a bevonandó hallgatóknak.
Sik Zsuzsanna Brigitta, Polai Dóra, Jánosi Attila, Tischler Orsolya, Emődi Flóra, Tóth Máté és Dukán András Ferenc az időpontokról, előretervezésekről folytattak vitát.

18:22. Váry Zsolt elhagyta a termet.
18:24. Váry Zsolt visszatért az ülésre.

2. Vezetőképző (18:29)

Jánosi Attila elmondta, hogy az ELTE TTK HÖK Vezetőképzője pénteken kerül megrendezésre Szentendrén. 16:30-kor lesz találkozó Újpest-városkapunál. Kérdezte, hogy a buszjegyek megvétele egyben történjen-e. Javasolta, hogy a csoportot Dukán András Ferenc kísérje le, hogy az idő alatt ők előkészíthessék a terepet. Végül részletesen ismertette a programbontást.
Dukán András Ferenc javasolta, hogy ne együtt történjen a jegyek megvétele.

Tóth Máté beszélt többek között a szállásról, az étkezésről, az internet-elérhetőségről, majd kiemelte a Vezetőképző szakmaiságát és szellemiségét. Ezek után az előzetesen kiküldött költségvetésről mondott pár szót.

18:35. Ferdinandy Bence megérkezett az ülésre.

Jánosi Attila a teszt elgondolásáról, megírásáról és megíratásáról beszélt és kérte az elhangzottakról a Választmány véleményét.
Dukán András Ferenc kérte, hogy Jánosi Attila küldje ki a levelezőlistára az elvárásokat és a teszt értékelésének sávozását. Dukán András Ferenc javasolta, hogy a részvételi díj 8.000 forint, 4.000 forint illetve 0 forint legyen a teszt végeredménye alapján.
A Választmány Tischler Orsolya, Tóth Máté, Dukán András Ferenc, Sik Zsuzsanna Brigitta, Polai Dóra, Ferdinandy Bence, Emődi Flóra, László Dávid, Jánosi Attila és Adorján Gábor hozzászólásaival vitát folytatott a felmerült kérdésekről.

Dukán András Ferenc javasolta, hogy mindenki írja meg a tesztet és 3 kategóriában legyenek beosztva a résztvevők aszerint, hogy elnökségi tag, tisztségviselő vagy képviselő-e az illető.
A javaslathoz Tóth Máté, Jánosi Attila, Hermán Dániel, Árendás Péter, Polai Dóra, Emődi Flóra és Ferdinandy Bence szóltak hozzá.

A Választmány szimpátiaszavazás során nem tudott egységes véleményt megállapítani a teszt elbírálása kapcsán, ezért további hozzászólások következtek. A Választmány Jánosi Attila, Tóth Máté, Tischler Orsolya, Árendás Péter, Dukán András Ferenc, Polai Dóra, Emődi Flóra hozzászólásaival igyekezett megoldani a kérdést.

Dukán András Ferenc javasolta, hogy a bázisár 4.000 forint legyen, ami módosulhat 8.000 forintra, illetve 0 forintra a teszt végeredménye alapján. A fizetendő összeg pedig arányosítva legyen azok számára, akik nem tudnak végig részt venni a Vezetőképzőn.

A Választmány a javaslatot 9 igen, 0 nem és 2 tartózkodás mellett elfogadta.

Dukán András Ferenc javasolta, hogy az elnökség tagjai egységesen 4.000 forintért jöhessenek le, függetlenül a teszt eredményétől.
Ferdinandy Bence, Tischler Orsolya, Árendás Péter, Emődi Flóra, Jánosi Attila, Tóth Máté és Hermann Gábor hozzászóltak a javaslathoz.

A Választmány a javaslatot 2 igen, 6 nem és 3 tartózkodás mellett nem fogadta el.

Dukán András Ferenc javasolta, hogy az elnökség tagjai 4.000 forintért jöhessenek le, ám a teszt eredményétől függően, akár 8.000 forintot is fizethessenek a részvételért.

A Választmány a javaslatot 8 igen, 0 nem és 3 tartózkodás mellett elfogadta.

Dukán András Ferenc javasolta, hogy a tisztségviselők és a képviselők külön kategóriába essenek.

A Választmány a javaslatot 10 igen, 0 nem és 1 tartózkodás mellett elfogadta.

Dukán András Ferenc javasolta, hogy legyen 0 forintos kategória is a tisztségviselőknek.

A Választmány a javaslatot 9 igen, 1 nem és 1 tartózkodás mellett elfogadta.

Dukán András Ferenc javasolta, hogy a tisztségviselők kategóriái magasabbak legyenek, mint a képviselők kategóriái.

A Választmány a javaslatot 7 igen, 0 nem és 4 tartózkodás mellett elfogadta.

Dukán András Ferenc kérte Ivancsó Veronikát, hogy 24 órán belül küldje el a Választmány Vezetőképző napirendi pontjának emlékeztetőjét Jánosi Attilának, hogy ki tudja küldeni a levelező listára a fontos tudnivalókat.

A Választmány a teszt eredményeinek nyilvánosságáról folytatott beszélgetést.

László Dávid javasolta, hogy a HÖK-ös, egyetemi vagy kari szinten delegált hallgatók is lejöhessenek a Vezetőképzőre és a teszt megírásánál a képviselőknek megfelelő sávozás alá kerüljenek.

A Választmány a javaslatot 11 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.

Dukán András Ferenc javasolta, hogy azok a TTK-s hallgatók, akik az EHÖK-ben töltenek be tisztséget egységes rendszer szerint, időarányosan fizessenek, és ne írjanak tesztet.

A Választmány a javaslatot 9 igen, 0 nem és 2 tartózkodás mellett elfogadta.

László Dávid javasolta, hogy olyan hallgatók is lejöhessenek a Vezetőképzőre, akik nem elnökségi tagok, nem tisztségviselők és nem képviselők, mégis aktív tagok. Ferdinandy Bence a javaslatot annyival egészítette ki, hogy a szakterületi koordinátorok hívhassák le a diákokat, de a végső döntés a szervezőké legyen.
A javaslathoz László Dávid, Polai Dóra, Váry Zsolt, Tóth Máté, Árendás Péter, Hermán Dániel, Emődi Flóra és Jánosi Attila is hozzászólt.

Ferdinandy Bence a javaslatát visszavonta.

Dukán András Ferenc szimpátiaszavazásra tette fel László Dávid javaslatát, miszerint a szakterületi koordinátorok bárkit lehívhatnak, de ezen résztvevők névsorát Tóth Máténak el kell küldeniük legkésőbb szerdán 10:30-ig. Ezen hallgatók pedig a képviselőkkel azonos sávozás alá essenek a tesztek elbírálásánál.

A Választmány a javaslatot 11 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.

Jánosi Attila javasolta, hogy a szekcióvezetők minden alkalommal írjanak jelenléti ívet.

A Választmány a javaslatot 10 igen, 0 nem és 1 tartózkodás mellett elfogadta.

Dukán András Ferenc javasolta, hogy aki késik a kötelező programról, az 1.000 forintot fizessen minden megkezdett óráért.

A Választmány a javaslatot 11 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.

A Választmány határozatot hozott a kérdésben:

25/2011 (III. 28.) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 11 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a Vezetőképző pályázatot a korábban elfogadott módosítások mellett.

3. Jutalomkeret (20:06)

Polai Dóra felhívta a Választmány figyelmét arra, hogy a hallgatók csak akkor kapják meg jutalmukat az áprilisi utalással, ha a Választmány most bírálja el a pályázatokat.

Dukán András Ferenc javasolta, hogy bármilyen jutalomkeret pályázatban szerepelhessen tisztségviselő és a Választmány dönthesse el, hogy az adott tisztség munkakörébe beletartozik-e a feladat. A tisztségviselői jutalomkeret ez által nem törlődne el. Minden tisztségviselőnek havonta le kellene írnia beszámoló jelleggel, hogy az adott időszakban milyen munkában vett részt és azért kapott-e valamilyen juttatást.
Jánosi Attila kérdezett a javaslattal kapcsolatban és a havi tisztségviselői beszámolóról.
A Választmányon megfogalmazódott a havi tisztségviselői jutalomkeret gondolata.
A javaslathoz Ferdinandy Bence, Emődi Flóra és Tischler Orsolya is hozzászólt.

A Választmány 0 igen, 6 nem és 5 tartózkodás mellett nem szimpatizált azzal, hogy a Választmány havonta egy alkalommal tárgyaljon jutalomkeret pályázatokat.

A Választmány 0 igen, 6 nem és 5 tartózkodás mellett nem szimpatizált azzal, hogy havonta legyen tisztségviselői jutalomkeret.

A Választmány 10 igen, 0 nem és 1 tartózkodás mellett szimpatizált azzal, hogy a Választmány tisztségviselő tagjai ne szerepeljenek félév közben tisztségükhöz köthető jutalomkeret pályázatban, valamint azzal, hogy a tisztségviselői félév végi jutalomkeret pályázatot az elnök a hozzá beérkezett plusz munkákról szóló beszámoló alapján írja meg.

Dukán András Ferenc bejelentette, hogy azokat az elhalasztott, pályázatokat tárgyalja a Választmány, amelyek minden kritériumnak megfelelnek.

a, Külügyi jutker
Tischler Orsolya javasolta, hogy Hamow Kamirán Áron és Morandini Viktor ne szerepeljen a pályázatban.

Dukán András Ferenc felolvasta a pályázat indoklását, amit Hamow Kamirán Áron írt.
Jánosi Attila, Tischler Orsolya és Dukán András Ferenc hozzászóltak a pályázathoz.
Ferdinandy Bence javasolta, hogy Ring Péter Dániel nyújtsa be az EHÖK-nek a pályázatot. Árendás Péter, Jánosi Attila és Dukán András Ferenc hozzászóltak a javaslathoz.

Dukán András Ferenc javasolta a pályázat elhalasztását azzal az indoklással, hogy továbbküldi az EHÖK-nek.

A Választmány a javaslatot 9 igen, 1 nem és 1 tartózkodás mellett elfogadta.

b, Nyúz 3. szám
Tischler Orsolya elmondta, hogy Szabó Judit már nem szerepel a pályázatban.
Sik Zsuzsanna Brigitta az eha kódokról kérdezett.

A Választmány határozatot hozott a kérdésben:

26/2011 (III. 28.) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 11 igen szavazattal, egyhangúlag támogatta a módosított Nyúz 3. szám pályázatot 36.680 forinttal.

c, ELTE Sítábor jelentkeztetés
Dukán András Ferenc Hegedüs Endrének tanácskozási jogot javasolt. A Választmány a tanácskozási jogot 10 igen, 1 nem és 0 tartózkodás mellett megadta Hegedüs Endrének.

Hegedüs Endre elmondta, hogy elküldtek az EHÖK felé egy jutalomkeret pályázatot, hogy az EHÖK támogassa a szervezőket és irodavezetőket.

A Választmány határozatot hozott a kérdésben:

27/2011 (III. 28.) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 9 igen, 1 nem és 1 tartózkodás mellett támogatta az ELTE Sítábor jelentkeztetés pályázatot 80.000 forinttal.

20:35. Polai Dóra távozott az ülésről.

d, Földrajzos Felező
Váry Zsolt a pályázatban szereplő hallgatókról beszélt, majd ismertette a pályázatban szereplő diákok munkáit.

A Választmány határozatot hozott a kérdésben:

28/2011 (III. 28.) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 9 igen, 1 nem és 0 tartózkodás mellett támogatta a Földrajzos Felező pályázatot 39.000 forinttal.

e, GEOMikulás
Váry Zsolt ismertette a pályázatot és válaszolt Dukán András Ferenc kérdéseire.

A Választmány határozatot hozott a kérdésben:

29/2011 (III. 28.) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 10 igen szavazattal, egyhangúlag támogatta a GEOMikulás pályázatot 38.500 forinttal.

f, LOL
Dukán András Ferenc röviden összefoglalta a pályázatot.

A Választmány határozatot hozott a kérdésben:

30/2011 (III. 28.) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 10 igen szavazattal, egyhangúlag támogatta a LOL pályázatot 122.000 forinttal.

g, Farsang
Hermann Gábor ismertette a pályázatot, majd válaszolt Ferdinandy Bence, Dukán András Ferenc és Váry Zsolt kérdéseire.

20:42. Polai Dóra visszatért az ülésre.

A Választmány Tischler Orsolya, Hermann Gábor, Ferdinandy Bence, Jánosi Attila, Dukán András Ferenc, és Árendás Péter hozzászólásaival vitát folytatott a pályázatról.

Herman Gábor javasolta, hogy Kis Endre jutalma a hegoaat.elte eha kódhoz és Juhász László a hedqabt.elte eha kódhoz legyen rendelve. Árendás Péter javasolta, hogy a Választmány javítsa ki az elírt eha kódokat.

A Választmány határozatot hozott a kérdésben:

31/2011 (III. 28.) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 11 igen szavazattal, egyhangúlag támogatta a módosított Farsang pályázatot 138.500 forinttal.

Dukán András Ferenc javasolta, hogy a pályázatokban aktív jogviszonnyal rendelkező és juttatásképes hallgatók szerepeljenek az érvényes eha kódjukkal. A passzív hallgatók jelölhessenek ki maguk helyett mást, aki a jutalmat megkapja.
Tischler Orsolya javasolta, hogy a pályázat leadásánál egy nyilatkozatot adjanak le azon passzív hallgatók, akik más javára lemondanak a jutalmukról.
A javaslatokhoz Tischler Orsolya, Ferdinandy Bence és Dukán András Ferenc hozzászóltak.

A Választmány 11 igen szavazattal egyhangúlag szimpatizált Dukán András Ferenc Tischler Orsolya által kiegészített javaslatával.

Dukán András Ferenc kérte Tischler Orsolyát, hogy vizsgálja meg az előbb vázolt rendszer megfelel-e a szabályzatoknak.

h, Pí-Nap
Dukán András Ferenc Kelemen Ádámnak tanácskozási jogot javasolt. A Választmány a tanácskozási jogot egyhangúan megszavazta.

Kelemen Ádám nem kívánta kiegészíteni a pályázatot.
Dukán András Ferenc a beszámolóról kérdezett.

Polai Dóra javasolta a pályázat elhalasztását a beszámoló hiánya miatt.

A Választmány a javaslatot 10 igen, 1 nem és 0 tartózkodás mellett elfogadta.

4. Pályázatok (21:04)

Dukán András Ferenc bejelentette, hogy a Vezetőképző pályázatot már megtárgyalta és elfogadta a Választmány, így erről már nem lesz szó.

Dukán András Ferenc elmondta, hogy a Matematikus hangverseny pályázatot Polai Dóra küldte ki.
Polai Dóra ismertette a pályázatot. Elmondta, hogy nem közbeszerzéses, illetve a zongorahangolást nem sikerült elrendezni. Ígértek számlát és közbeszerzést is róla. Tudatta a Választmánnyal, hogy amiről nem hoznak számlát, azt nem tudja az ELTE TTK HÖK kifizetni.

21:06. Váry Zsolt távozott az ülésről.

A Választmány határozatot hozott a kérdésben:

32/2011 (III. 28.) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 10 igen szavazattal, egyhangúlag támogatta a Matematikus hangverseny pályázatot .

5. Egyebek (21:06)

Dukán András Ferenc elmondta, hogy a HÖOK Vezetőképző április 7. és 10. között lesz megtartva, majd felolvasta a fontosabb tudnivalókat a részvétellel kapcsolatban, melyekhez Jánosi Attila és Polai Dóra is hozzászóltak.
Dukán András Ferenc kéri a szakterületi koordinátorokat, hogy azokat a hallgatókat, akiket érdekel a program, küldjék el hozzá.
Ferdinandy Bence kérdésére Polai Dóra elmondta, hogy tavaly 4 fő vett részt a Vezetőképzőn.
Dukán András Ferenc kérte, hogy minimális részvétellel, de minél konstruktívabban vegyen részt az ELTE TTK HÖK a programon.

21:13. Váry Zsolt visszatért az ülésre.

Árendás Péter javasolta, hogy legyen egy felület, ahol jelezni lehet, mikor ki tart igényt a Hallgatói irodákra, illetve a Déli Hallgatói Iroda tárgyalójára. Meglátása szerint a fejlesztést a héten el lehetne kezdeni. Dukán András Ferenc Árendás Pétert kérte meg a projekt lebonyolítására.

21:16. Hermann Gábor elhagyta a termet.

Tischler Orsolya felvetette, hogy szeretne egy olyan Nyílt Napot, ahol az egyes Intézetek oktatói beleláthatnak a HÖK életébe, megismerkedhetnek a tisztségviselőkkel és kérdezhetnek munkáikról. A felmerült ötlethez Árendás Péter és Dukán András Ferenc hozzászólt.

László Dávid elmondta, hogy a Környezettudományi Centrum Tanácson szó volt a záróvizsgáról és arról, hogy a környtanos géptermet átalakítják. Ferdinandy Bence az átalakításról kérdezett.

Dukán András Ferenc elmondta, hogy elindult az [TTK-Info] levlista reformja, de további fejlesztések várhatóak.

Dukán András Ferenc beszámolt az EHÖK Elnökségi ülésről. Elmondta, hogy a részletes költségvetést április 6-ig el kell küldeni. A költségvetéshez Jánosi Attila, Polai Dóra és Dukán András Ferenc is hozzászólt.
Dukán András Ferenc elmondta, hogy szó volt még többek között a Felsőoktatási törvényről, a Majálisról, mentorprogramról és a Trefort Kert E épületének koncepciójáról. Kérik majd az EHÖK-ben a féléves kari beszámolót az Ellenőrző Bizottságtól. Dukán András Ferenc tudtatta, hogy egy Alapszabály koherencia-vizsgálatot fognak tartani minden karon.

Árendás Péter bejelentette, hogy ha a Választmány igényt tart rá, szívesen ismerteti az EHÖK Tanulmányi Bizottság jegyzőkönyvét, de egyébként nyilvános.

Dukán András Ferenc 21:38 perckor bezárta az ülést.

Határozatok:

25/2011 (III. 28.) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 11 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a Vezetőképző pályázatot a korábban elfogadott módosítások mellett.

26/2011 (III. 28.) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 11 igen szavazattal, egyhangúlag támogatta a módosított Nyúz 3. szám pályázatot 36.680 forinttal.

27/2011 (III. 28.) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 9 igen, 1 nem és 1 tartózkodás mellett támogatta az ELTE Sítábor jelentkeztetés pályázatot 80.000 forinttal.

28/2011 (III. 28.) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 9 igen, 1 nem és 0 tartózkodás mellett támogatta a Földrajzos Felező pályázatot 39.000 forinttal.

29/2011 (III. 28.) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 10 igen szavazattal, egyhangúlag támogatta a GEOMikulás pályázatot 38.500 forinttal.

30/2011 (III. 28.) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 10 igen szavazattal, egyhangúlag támogatta a LOL pályázatot 122.000 forinttal.

31/2011 (III. 28.) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 11 igen szavazattal, egyhangúlag támogatta a módosított Farsang pályázatot 138.500 forinttal.

32/2011 (III. 28.) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 10 igen szavazattal, egyhangúlag támogatta a Matematikus hangverseny pályázatot .

A jegyzőkönyvet hitelesítette:

Ivancsó Veronika Dukán András Ferenc
Titkár Elnök
ELTE TTK HÖK ELTE TTK HÖK

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.