Emlékeztető az ELTE TTK HÖK Választmányának 2010. június 14-i üléséről

Az emlékeztetőt készítette: Polai Dóra és Král Adrienn

Jelen vannak: Jánosi Attila, Dukán András Ferenc, Emődi Flóra, Juhász Krisztina, Král Adrienn, László Dávid, Pauer Eszter és Tóth Máté szavazati joggal; Magyar Róbert, Prikoszovich Mihály és Lellei Nóra tanácskozási joggal.

A Választmány 9 fővel határozatképes.

Jánosi Attila 11:48 perckor megnyitotta az ülést.

Jánosi Attila Polai Dóra, titkár távolléte miatt Král Adriennt kérte fel a jegyzőkönyv vezetésére.

Az előzetesen kiküldött napirendet a Választmány 8 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadta:

1. Bejelentések
2. Kari Tanács anyagainak tárgyalása
3. OHÜB anyagainak tárgyalása
4. EHÖK Küldöttgyűlés anyagainak tárgyalása
5. Matematikus hangverseny beszámolója (Tóth Máté)
6. Nyári vezetőképző (Dukán András - Tóth Máté)
7. Mentortábor - mentorrendszer (Magyar Róbert)
8. Szakterületi rendezvények 2010 ősz
9. Egyebek

1. Bejelentések (11:52)

Jánosi Attila bejelentette, hogy a hétvégén megtartott HÖOK tisztújító közgyűlésen Körösparti Pétert a Debreceni Egyetem hallgatóját választották a HÖOK elnökévé 2010. december 31-ig (a 2011-2012-es ciklusra már korábban megválasztották elnöknek Nagy Dávidot), a HÖOK Elnökségének tagjává választották Báli Bernadettet, aki az ELTE EHÖK kabinetfőnöke.

Dukán András Ferenc kérdésére válaszolva Jánosi Attila elmondta, hogy Báli Bernadett HÖOK választmányi delegáltsága elnökségi taggá választásával megszűnt, de helyére egyelőre nem választott választmányi delegáltat a HÖOK Budapesti Regionális Szövetsége. Ez ősszel fog megtörténni, és várhatóan ELTE-s hallgató lesz ismét a Választmány egyik tagja (továbbra is a Választmány helyettes tagja Kocziszky Szabolcs volt IK HÖK elnök).

Jánosi Attila ismertette a tisztségviselői hétvége megvalósult programját, az eredményeket és elmondta, hogy Csenki Tamás és László Dávid a Karrierközpont rendezvényszervezői továbbképzésén vettek részt.

Tóth Máté elmondta, hogy a következő Választmányra készít egy pályázatot pólórendelésről, hogy az EHÖK Vezetőképzőjén egységes lehessen a TTK HÖK megjelenése.

Pauer Eszter elmondta, hogy a Kari Tanács elé is kerülő HKR módosítás – az EHSZÖB indítványára - 5%-ot javasol átcsoportosítani tanulmányi keretre a szociális keretről, ezt véleménye szerint maximálisan támogatni lehet.

Dukán András Ferenc beszámolt a matematika szakirányválasztásról és az elektronikus dékánhelyettesi kérvények ügyéről.

2. Kari Tanács anyagainak tárgyalása (12:00)

Jánosi Attila ismertette a Kari Tanács napirendjét. Személyi kérdések között szerepelnek a tanársegédi, adjunktusi és docensi kinevezések, valamint a tanszékvezetői pályázatok. Tóth Máté elmondta, hogy a Kémia Intézeti Tanács Császár Attila tanszékvezetői pályázatát támogatta 12 igen és 3 nem szavazat mellett, szemben Turi László pályázatával, aki 9 igen és 6 nem szavazatot kapott.

A HKR módosítással kapcsolatos szenátusi előterjesztések tartalmazzák az általános tehetséggondozási rendszert, illetve a hallgatói ösztöndíjkeretek átalakítását, az előzőekben ismertetett módon.

A választmány tagjai meghallgatták a jelenlévő intézeti tanácsi képviselők beszámolóját az Intézeti Tanácsokon elhangzottakról, és vitát folytattak az anyagokról.

3. OHÜB anyagainak tárgyalása (12:10)

Jánosi Attila ismertette az OHÜB napirendjét. Az ülésen szó lesz a hallgatói ösztöndíjakról, a honorácior rendszerről. A kollégiumi és szakkollégiumi díjak szeptembertől egységesen 9.000 forintra emelkednek, amennyiben azt az OHÜB és a Szenátus is támogatja majd.

Jánosi Attila elmondta, hogy a díj generális emelése azért szükséges, mert a túlfutó hallgatók után nem jár kollégiumi normatíva, így a másik lehetőség az, hogy a túlfutó hallgatók kizárjuk a kollégiumi elhelyezésből vagy jelentős mértékben megnöveljük az ő kollégiumi díjukat.

Pauer Eszter elmondta, hogy az emelésre a kollégiumok felújítása miatt is szükség van.

4. EHÖK Küldöttgyűlés anyagainak tárgyalása (12:14)

Jánosi Attila elmondta, hogy az EHÖK Küldöttgyűlés június 17-én, csütörtökön 17:00-kor fog kezdődni. Elmondta, hogy egyik téma az EHÖK tisztségviselők ösztöndíjának emelése. Egyes referensek munkája nem indokol akkora ösztöndíjat, mint amekkorát kapnak, így a jövőben szükség lesz a referensi tisztségek átgondolására és a folyamatos ellenőrzésre.

Dukán András Ferenc elmondta, hogy ő is túlzásnak érzi egyes esetekben az emelést.

5. Matematikus hangverseny beszámolója – Tóth Máté (12:25)

Tóth Máté kiküldte a beszámolót. Elmondta, hogy támogathatónak tartja. A számlákat már rendezték a pályázók.

A Választmány határozatot hozott a kérdésben:

99/2010 (VI.14.) számú Választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 6 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a Matematikus hangverseny beszámolóját.

6. Nyári vezetőképző tervezet – Tóth Máté, Dukán András Ferenc (12:30)

Tóth Máté ismertette a vezetőképző programjának tervezetét. Javasolta, hogy a leköszönő képviselők, és bárki, aki szeretne részt vehessen a vezetőképzőn az egységes részvételi díj befizetése esetén, feltéve, hogy részt vesz a szakmai programokon.

Jánosi Attila támogatta a javaslatot, és elmondta, hogy aki pályázik, az részt vehet a vezetőképzőn. Pauer Eszter javasolta, hogy a bizottsági tagok is vehessenek részt.

Tóth Máté elmondta, hogy nem differenciálná a részvételi díjat, de felhívta a figyelmet arra, hogy a dologi keret költése a felénél jár és kevesebb a keretünk, mint tavaly.

Dukán András Ferenc javaslata, hogy ne a külsős embereken, hanem magunkon spóroljunk.

Pauer Eszter elmondta, hogy fontos, hogy a szekciókban konstruktív munka folyjék, ezért fontos, hogy minél több ember eljöjjön.

Jánosi Attila elmondta, hogy ha a szakmai programokon nem vesz részt valaki, azt szankcionálni kell. Ebben az esetben ki kell fizetni a támogatás nélküli napi díjat, ami 3.900 Ft/fő/éj. Valamint aki kárt okoz a helyszínen, annak ki kell fizetnie.

Dukán András Ferenc javasolta, hogy a póttagok részvételét is támogassa a HÖK. A javaslatot Jánosi Attila támogatta.

A részvételi díjjal kapcsolatos fenti javaslatokat a Választmány 6 igen szavazattal, egyhangúlag támogatta.

Tóth Máté elmondta, hogy a Záró Küldöttgyűlést az Egyetemen fogjuk tartani. Az Alakuló Küldöttgyűlés és a Vezetőképző helyszínére külön autóbusz fogja szállítani a résztvevőket.

Tóth Máté ismertette a vezetőképző részletes programját.

Jánosi Attila elmondta, hogy szekciók és tréningek fogják alkotni a szakmai programot. Elmondta, hogy a szekciókat a volt tisztségviselők fogják vezetni, kivéve a tudományost, mert annak Juhász Krisztina lesz a vezetője. Tóth Máté elmondta, hogy Szenes Áron is jelezte, hogy szívesen megtartaná a tudományos szekciót, de már leegyeztették a szekció tervét Juhász Krisztiná. Jánosi Attila elmondta azt is, hogy a szekciók minimum létszáma 50 fő. Tóth Máté javasolta, hogy kisebb csoportokat alkossunk.

A Választmány határozatot hozott a kérdésben:

100/2010 (VI.14.) számú Választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 6 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a Nyári vezetőképző tervezetét.

EHÖK Vezetőképző, Sarlóspuszta:

Jánosi Attila javasolta, hogy az Alakuló Küldöttgyűlésen megválasztott tisztségviselők vegyenek részt a vezetőképzőn.

A résztvevők: az elnök, a négy elnökhelyettes, sportbiztos, külügyi biztos, tudományos biztos, esélyegyenlőségi biztos, kommunikációs biztos, főszerkesztő. Magyar Róbert javasolta az Alapítvány elnökének részvételét is.

Jánosi Attila elmondta, hogy összesen, legfeljebb 10 fő részvétele támogatott, kiemeleten a fent említett tisztségviselők. Tóth Máté felvetette a közös megjelenés, azaz a HÖK póló kérdését.

A Választmány határozatot hozott a kérdésben:

101/2010 (VI.14.) számú Választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 6 igen szavazattal, egyhangúlag támogatta az Alakuló Küldöttgyűlésen megválasztott tisztségviselők, összesen legfeljebb 10 fő részvételét a sarlóspusztai EHÖK Vezetőképzőn.

7. Mentortábor, mentorrendszer – Magyar Róbert (13:25)

Beszámolók elfogadása:

Tóth Máté elmondta, hogy a számlák elszámolása megtörtént.

A Választmány határozatot hozott a kérdésben:

101/2010 (VI.14.) számú Választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 6 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta Mentorrendszer beszámolóit.

Mentorok:

Magyar Róbert elmondta, hogy a földtudományi és a kémia szakterületről 1-1 mentor hiányzik még. A környezettanon megvan a szükséges 10 mentor, és 3 plusz jelentkező is van, matematika szakterületen pedig 12 mentor került kiválasztásra. A mentoroknak az intézetekkel karöltve szakos tréningeket tervez.

Gólyatáborok:

A gólyatáborok főszervezői meghívót kapnak a mentortáborba és fél napos ismertetőket fognak tartani a táborokról. Ez körülbelül két főt jelent.

Újításnak számít, hogy a mentortábor egy nappal hosszabb, a mentorok a gólyatáborokban gólyaáron fognak részt venni, a csapatépítés páros rendszerben zajlik. A párok megosztják egymás között a gólyatáborban részt vevő, illetve részt nem vevő gólyákat. A vezető egy mentorpár.

A mentortábor időpontja augusztus 5-8.

Jánosi Attila elmondta, hogy a szakterületi rendezvényekről a vizsgaidőszak második felében tartandó Választmányon lesz szó. A mentornap szervezése Csenki Tamás feladata. Az év elején lesz egy képviselői-tisztségviselői összeülés.

Magyar Róbert elmondta, hogy a Geo-Bio szakterületnek június 19-én lesz egy csapatépítő találkozó a KCSSK-ban.

A mentorrendszer szervezése a BGGYK-val közösen zajlik. A Törökmezői táborban lesznek szekciók is, ahol a mentorok is beosztásra kerülnek majd. Egy szekció időtartama kb. 2-2,5 óra lesz.

Dukán András Ferenc elmondta, hogy sajnos nem tud részt venni a mentortáborban.

Jánosi Attila elmondta, hogy a pályázatot mihamarabb készítse el a mentorkoordinátor a költségvetés tisztázása érdekében.

Magyar Róbert elmondta, hogy előzetesen 70 fő részvételére számít, 20 fő részvételére számít a BGGYK-ról. Az összköltség 14.200 Ft/fő. Csökkenteni például a póló költségén lehet majd.

A Jánosi Attila által kért szimpátiaszavazáson a Választmány egyhangúlag támogatta a javaslatot.

8. Szakterületi rendezvények 2010 ősz (14:20)

Az előzetesen megbeszéltekkel ellentétben csak a fizika és a földrajz- földtudomány részéről érkezett be tájékoztatás.

Előterjesztett anyagok hiányában a napirendi pont elhalasztásra került.

9. Egyebek (14:25)

Tóth Máté felhívta a Választmány tagjainak figyelmét a csökkent költségvetés miatti spórolás szükségességére. Kérte, hogy az irodavezetéssel kapcsolatban kerüljön sor egy megbeszélésre az elnök, az illetékes elnökhelyettesek és az irodavezetők között. Pauer Eszter támogatta a javaslatot.

Jánosi Attila megkérte Tóth Mátét, hogy készítse elő az irodavezetői megbeszélést.

László Dávid elmondta, hogy hasznosnak és jónak találta a hétvégi Karrierközpontos továbbképzést.

Jánosi Attila 13:56-kor bezárta az ülést.

Határozatok:

99/2010 (VI.14.) számú Választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya x igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a Matematikus hangverseny beszámolóját.

100/2010 (VI.14.) számú Választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 6 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a Nyári vezetőképző tervezetét.

101/2010 (VI.14.) számú Választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 6 igen szavazattal, egyhangúlag támogatta az Alakuló Küldöttgyűlésen megválasztott tisztségviselők, összesen legfeljebb 10 fő részvételét a sarlóspusztai EHÖK Vezetőképzőn.

102/2010 (VI.14.) számú Választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 6 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta Mentorrendszer beszámolóit.

A jegyzőkönyvet hitelesítette:

Polai Dóra Jánosi Attila
Titkár Elnök
ELTE TTK HÖK ELTE TTK HÖK

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.