2008. szeptember 23.

Emlékeztető az ELTE TTK HÖK Választmányának 2008. szeptember 23-i üléséről

Az emlékeztetőt készítette: Nagy Melinda

Jelen vannak: Ferenczi Kinga, Jancsó Tamás, Jánosi Attila, Klincsek
Krisztina, Kunovszki Péter, Kürtösi Szilvia, Lakó Viktória, Pauer Eszter
szavazati joggal; Csörgics Mátyás, Dukán András Ferenc, Nagy Melinda
tanácskozási joggal; Árendás Ákos, Tóth Máté, Török Zita megfigyelési
joggal.

Jancsó Tamás, elnök 18:20-kor nyitotta meg az ülést.

A választmány 7 fővel határozatképes.

Az előzetesen kiküldött napirendhez érkeztek még további beterjesztések.

Jancsó Tamás terjesztette be a EHÖK Gólyatábor jutalomkeretet. A
választmány 7 igen szavazattal, egyhangúan napirendi pontként tárgyalja a
beterjesztést.

Jancsó Tamás terjesztette be a Személyi kérdéseket. A választmány 7 igen
szavazattal, egyhangúan napirendi pontként tárgyalja a beterjesztést.

Az így kialakult alábbi napirendet a választmány 7 igen szavazattal,
egyhangúan elfogadta:

1. Második Egyetemi Napok pályázat
2. Gyógymatekos gólyaavató pályázat
3. Tortúra pályázat
4. Kari Tanács anyagainak tárgyalása
5. Projektor kérelem
6. EHÖK Gólyatábor jutalomkeret
7. Személyi kérdések
8. Egyebek

Jancsó Tamás elmondta, hogy a továbbiakban az első napirendi pont a
bejelentések lesznek az üléseken, így a Választmány elején is lehetőség
lenne bejelentéseket tenni, nem csak az Egyebek napirendi pontban.

Elmondta, hogy szombaton megrendezésre került a Karrier Napok a BTK
épületében, majd megköszönte a résztvevő TTK-sok részvételét és
segítségét.

Elmondta, hogy hétvégén megkezdték a raktár átpakolását.

Bejelentette, hogy a következő választmányon szeretné beszámoltatni az
informatikust.

1. Második Egyetemi Napok pályázat (18:33)
Kürtösi Szilvia elmondta, hogy az utcabál kiadásai az időjárás miatt
növekedtek (kevesebb volt a fogyasztás, fűteni kellett a sátrat).
Jancsó Tamás ezért a pályázat támogatására 50000 Ft-ot javasolt.

A választmány határozatot hozott a kérdésben:

165/2008 (IX.23) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK
Választmánya 7 igen szavazattal, egyhangúan 50000 Ft-tal támogatja a
Második Egyetemi Napok pályázatot.

A választmány 7 igen szavazattal, egyhangúan tanácskozási jogot adott
Árendás Ákos, Tóth Máté és Török Zita részére.

2. Gyógymatekos gólyaavató pályázat (18:40)
Dukán András Ferenc és Árendás Ákos, a pályázat benyújtói az előző
választmányon javasoltak szerint újra benyújtották a pályázatot,
kiegészített költségvetéssel. Elmondták, hogy próbáltak csökkenteni a
kiadásokon, így a pályázott összeg 46500 Ft-ra csökkent.

A választmány határozatot hozott a kérdésben:

166/2008 (IX.23) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK
Választmánya 7 igen szavazattal, egyhangúan 46500 Ft-tal támogatja a
Gyógymatekos gólyaavató pályázatot.

3. Tortúra pályázat (18:45)
Gonda Zsombor terjesztette be a napirendi pontot, melyben a pályázók 70000
Ft támogatást kérnek a választmánytól.

Jánosi Attila megérkezett. (18:46)

Kürtösi Szilvia elmondta, hogy a pályázatban a pólók készítése (60000 Ft)
számolható el, így javasolta, hogy ha a választmány támogatja a
rendezvényt, akkor a pólók elkészítésével támogassa 60000 Ft-tal.
A választmány hiányosnak ítélte a pályázatot, ezért Jancsó Tamás
javasolta, hogy halasszák el a napirendi pont tárgyalását a következő
választmányra.

A választmány határozatot hozott a kérdésben:

167/2008 (IX.23) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK
Választmánya 7 igen szavazattal, egyhangúan elhalasztotta a Tortúra
pályázat tárgyalását.

4. Kari Tanács anyagainak tárgyalása (18:51)
Jancsó Tamás elmondta, hogy a másnapi Kari Tanács ülésre terjesztette be a
Küldöttgyűlés által delegált tagok listáját a Kari Tanács Bizottságainak
üléseire.

Jánosi Attila elmondta a Egyetemi szabályzatok módosításának véleményezése
– SZMSZ napirendi ponthoz, hogy jelenlegi hatályos ELTE SZMSZ
szerint a pedagógusképzéssel foglalkozó egyetemi testületek a következők:
Pedagógusképzési Tanács, Közoktatási Bizottság, Tanárképzési és
Tanár-továbbképzési Tanács (TTT), melyek összetétele megváltozna az
előterjesztés alapján

Jelenleg a Pedagógusképzési Tanács 6 tagból áll: tagjait a Szenátus
választja úgy, hogy elnökére a rektor, egyes tagjaira a PPK, a GYFK, a
TÓFK és az ELTE-hez tartozó közoktatási intézmények tesznek javaslatot,
egy főt pedig az EHÖK delegál. A Pedagógusképzési Tanács vezetője egyúttal
a az Egyetemen folyó pedagógusképzés összehangolásáért felelős személy.
A Tanács összetétele a következőképpen változna meg: a Tanács elnöke a
Pedagogikum Központ Vezetőtestületének mindenköri elnöke, egy-egy tagját
a PPK, a GYFK, a TÓFK, a BTK, az IK, a TTK és az EHÖK delegálja és még a
Bizottság tagja lenne a Közoktatási Bizottság elnöke és a TTT elnöke is.

A Kar azt javasolja, hogy minden szakmai képzést nyújtó karról (BTK, TTK,
IK) 2-2 főt delegáljanak. Ezt a TTK Hallgatói Önkormányzata, csak a
hallgatói tagok létszámának emelése mellett tartja elfogadhatónak.

A Közoktatási Bizottság jelenlegi tagjai a PPK, a BGYFK, és TÓFK, valamint
a közoktatási intézmények illetékes vezetőhelyettesei és a gazdasági és
műszaki főigazgató. A módosítás szerint a bizottság tagjai a közoktatási
intézmények képviselői, továbbá a bölcsészettudomány és a pedagógusképzés
képzési terület, illetve a természettudomány és az informatika képzési
terület három-három szakmódszertanos képviselői lennének.

Itt az a kari javaslat, hogy egyértelműen legyen meghatározva a
természettudományos és informatikai delegáltak száma (2 TTK-s és 1 IK-s)

A Tanárképzési és Tanár-továbbképzési Tanács jelenleg tizenkét főből áll,
elnöke a Pedagógusképzési Tanács elnöke, nyolc oktató tagját a
tanárképzést folytató karok és az EHÖK delegálják, oly módon, hogy a PPK
négy főt, a BTK, az IK, a TáTK és a TTK egy-egy főt, az EHÖK pedig három
főt.
Módosítási javaslat: A TTT tizenkét tagból áll, elnöke tanári
mesterképzési szak szakfelelőse (jelenleg Hunyady György professzor, PPK),
két oktató tagját a PPK, további hat oktató tagját a többi, tanárképzésben
érintett kar (BTK, GYFK, IK, TTK) és három hallgató tagját az EHÖK
delegálja.

A Kar 8 helyet szeretne biztosítani a szakmai tanárképzést nyújtó karoknak
(BTK, GYFK, IK, TTK).

5. Projektor kérelem (19:05)
Ónodi Ferenc László terjesztette be a napirendi pontot, melyben az
alapítvány szeretné kölcsönkérni az önkormányzat projektorát szombati és
hétfői alkalmakra, amikor az alapítvány az előkészítőket tartja.
Dukán András Ferenc felvetette, hogy a projektorra a HÖK Továbbképzéseken
(melyek előreláthatólag hétfőnként kerülnének megrendezésre) is szükség
lehet.

A választmány a kérelem ügyében nem hozott döntést.

6. EHÖK Gólyatábor jutalomkeret (19:14)
Jancsó Tamás terjesztette be a napirendi pontot.

A választmány határozatot hozott a kérdésben:

168/2008 (IX.23) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK
Választmánya 7 igen szavazattal, egyhangúan javaslatot tett az EHÖK által
kiírt jutalomkeret gólyatábori pályázatára.

7. Személyi kérdések (19:37)
Jánosi Attila elmondta, hogy a Küldöttgyűlés fenntartott egy helyet a
fizikások vagy kémiások számára a Tanulmányi és Oktatási Bizottság
delegálásoknál
Jánosi Attila Török Zitát jelölte a Tanulmányi és Oktatási Bizottságba. A
jelölt szóban vállalta a jelölést.

A választmány titkosan határozatot hozott a kérdésben:

169/2008 (IX.23) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK
Választmánya 7 igen szavazattal, egyhangúan Török Zitát delegálta a
Tanulmányi és Oktatási Bizottságba.

8. Egyebek (19:41)
Jancsó Tamás bejelentette, hogy Boldizsár Mártonnal egyeztetve a Nyúzban a
következő három számban a három kar (IK, TÁTK, TTK) dékánjaival és HÖK
elnökeivel lesz egy-egy interjú a Lágymányosi Portré rovataiban.

Jancsó Tamás elmondta, hogy újra megrendezésre kerül a már tavaly
elkezdett HÖK-ös továbbképzés. Az első képzésen gazdasági, pályázatírási,
irodarenddel kapcsolatos, kulturális témákról lesz szó, továbbá a Nyúzról
fognak előadást hallani a résztvevő tisztségviselők, képviselők és
delegáltak. Továbbá lesz tanulmányis, külügyes és tanárképzéssel
kapcsolatos előadások.

Jánosi Attila elmondta, hogy szeptember 26-án, pénteken Nyílt Nap lesz,
ahová a szervezők várják a segítők jelentkezését.

Jancsó Tamás 19:52-kor lezárta az ülést.

Határozatok:

165/2008 (IX.23) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK
Választmánya 7 igen szavazattal, egyhangúan 50000 Ft-tal támogatja a
Második Egyetemi Napok pályázatot.

166/2008 (IX.23) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK
Választmánya 7 igen szavazattal, egyhangúan 46500 Ft-tal támogatja a
Gyógymatekos gólyaavató pályázatot.

167/2008 (IX.23) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK
Választmánya 7 igen szavazattal, egyhangúan elhalasztotta a Tortúra
pályázat tárgyalását.

168/2008 (IX.23) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK
Választmánya 7 igen szavazattal, egyhangúan javaslatot tett az EHÖK által
kiírt jutalomkeret gólyatábori pályázatára.

169/2008 (IX.23) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK
Választmánya 7 igen szavazattal, egyhangúan Török Zitát delegálta a
Tanulmányi és Oktatási Bizottságba.

Az emlékeztetőt hitelesítette: Nagy Melinda jegyzőkönyvvezető, Jancsó
Tamás HÖK elnök és Csörgics Mátyás EB.

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.