Emlékeztető az ELTE TTK HÖK Választmányának 2011. március 21-i üléséről

Az emlékeztetőt készítette: Ivancsó Veronika

Jelen vannak: Dukán András Ferenc, Árendás Péter, Emődi Flóra, Ferdinandy Bence, Hermann Gábor, Hermán Dániel, László Dávid, Polai Dóra, Sik Zsuzsanna Brigitta, Tischler Orsolya és Váry Zsolt szavazati joggal; Horváth Georgina, Ivancsó Veronika, Jánosi Attila, Král Adrienn, Muray Edina, Nagy Attila, Szabó Péter és Varga Sándor tanácskozási joggal.
A Választmány 11 fővel határozatképes.

Dukán András Ferenc 18:15 perckor megnyitotta az ülést.

Dukán András Ferenc bejelentette, hogy a kiosztott anyagok között a Plakátkommandó jutalomkeret pályázat szerepel, csak a kiküldött felsorolásból maradt ki. A Mentorbuli költségvetés pályázata nem születetett meg, így azt a Választmány nem tudja tárgyalni.

Dukán András Ferenc ismertette a napirendi pontokat.
Egyéb napirendi pont javaslat nem érkezett.
A napirendi pontok sorrendjének módosítására javaslat nem érkezett.

Az kialakult napirendet a Választmány 11 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta:

1. Bejelentések
2. Pályázatok
3. Jutalomkeret pályázatok
4. Beszámoló az EHÖK Elnökségi üléséről
5. Levelezőlista-koncepció
6. Iktatás, adminisztráció
7. Kulturális megbízott
8. Általános biztos ösztöndíja
9. Egyebek

1. Bejelentések (18:16)

Polai Dóra bejelentette, hogy beszélt az I-commal és csütörtökön megérkeznek a megrendelt papírok. Bejelentette továbbá, hogy az elromlott széfet megjavították és kéri, hogy mostantól fokozottabban vigyázzunk rá.
Hermann Gábor a tonerről kérdezett.

2. Pályázatok (18:18)
a, Griff (18:18)
Dukán András Ferenc Szabó Péternek tanácskozási jogot javasolt. A Választmány a tanácskozási jogot egyhangúlag megadta.

Szabó Péter röviden bemutatkozott, majd ismertette a pályázatot.

László Dávid és Polai Dóra hozzászóltak a pályázathoz és a kölcsönadott berendezések visszahozataláról kérdezték a pályázót, aki megígérte, hogy a holnapi nap folyamán visszaszállítja az eszközöket.

Szabó Péter az egyetem területére való behajtásról és a technikai berendezések taxival való elszállításról kérdezte a Választmány tagjait. Hermann Gábor és Dukán András Ferenc megválaszolta a kérdést, miszerint a taxikat beengedik a parkoló területére.

Dukán András Ferenc támogatja a pályázatot.

A Választmány határozatot hozott a kérdésben:

19/2011 (III. 21.) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 11 igen szavazattal, egyhangúlag támogatta, hogy a Griffben tartandó bulihoz technikai berendezéseket kölcsön adjon az ELTE TTK HÖK, azzal a kikötéssel, hogy másnapra visszahozzák azokat.

Hermann Gábor zárásként felhívta a figyelmet a mélynyomóra és a távkábelre.

b, Bevonó tábor (18:22)

A Választmány 9 igen, 0 nem és 2 tartózkodás mellett elfogadta a javaslatot, miszerint tárgyalja a Választmány a Bevonó tábor pályázatot.

László Dávid ismertette a pályázatot.
Ferdinandy Bence hozzászólt a pályázathoz, illetve kérdezett az utazás idejéről, melyre azt a választ kapta, hogy előreláthatólag 2 és fél órát vesz igénybe a táborba való lejutás, mely kocsival egyébként csak másfél óráig tartana.

18:23. Sik Zsuzsanna Brigitta elhagyta az ülést.

Dukán András Ferenc a tábor megközelítéséről kérdezett. László Dávid elmondta, hogy a Keleti pályaudvarról 2 óránként indulnak vonatok. Az utolsó vonat este 8 órakor indul.

Dukán András Ferenc a szekciókról kérdezett. A HÖK-ről és a kommunikációról előadást tartanak majd; a tanulmányi és szociális ügyekről szekciókban lesz szó. Emellett szervező szekció is lesz. Az Alapítvány még nem válaszolt, így képlékeny, hogy szekcióban vagy előadásban fog-e szerepelni. A három szekció forgószínpadszerű lenne és 30-35 perc jutna egy-egy szekcióra.
Jánosi Attila a forgószínpadról kérdezett és elmondta meglátásait.
Dukán András Ferenc kérte a szekciók programját az illetékesektől.
Tischler Orsolya kérdezett az előadások és a szekciók kapcsán. László Dávid és Dukán András Ferenc válaszoltak a kérdésre.

Ferdinandy Bence a bevonandó hallgatók jelentkezéséről kérdezett. László Dávid kérte, hogy nála fusson össze a jelentkezők névsora. Dukán András Ferenc javasolta, hogy a HÖK irodában lehessen jelentkezni 1000 forint előleg fejében.
A javaslatról a Választmány hosszas vitát folytatott majd elvetette az ötletet.

Dukán András Ferenc kérte, hogy az évfolyamlistákra menjen ki egy levél a Bevonó táborral kapcsolatban.

Dukán András Ferenc felvetette, hogy az önrész 3500 forint legyen. László Dávid elmondta, hogy eredetileg 5000 forintbe kerülne a tábor egy személy részére. A Választmány Dukán András Ferenc, Jánosi Attila, László Dávid, Hermann Gábor, Král Adrienn hozzászólásaival vitát folytatott a kérdésről. László Dávid javasolta, hogy a bevonandók 3000 forintért, míg mindenki más 3500 forintért mehessen a táborba. Továbbá elmondta, hogy az ott tartózkodás arányaiban lesznek leosztva a befizetendő összegek.

A Választmány a módosítást 9 igen, 0 nem és 1 tartózkodó szavazat mellett elfogadta.

A Választmány határozatot hozott a kérdésben:

20/2011 (III. 21.) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 10 igen szavazattal, egyhangúlag támogatta a Bevonó tábor pályázatot a javasolt módosításokkal.

Jánosi Attila elmondta ötletét, miszerint a mentorjelölteket személyesen érdemes felhívni és meghívni a Bevonó táborba.

c, Vezetőképző (18:42)

Jánosi Attila ismertette a pályázatot. Elmondta, hogy 2 plenáris előadás lenne. Az egyik a felsőoktatással kapcsolatos helyzetről szólna és Kalina Gergely tartaná, míg a másik előadásban az érdekképviseletről lenne szó és Dukán András Ferenc tartaná.

Tischler Orsolya kérdezett az előadásokkal kapcsolatban. Jánosi Attila válaszolt a kérdésre.

Jánosi Attila elmondta, hogy tanulmányi, szociális, külügyi, sport és HÖK témákban lennének a szekciók. A részvétel összegét pedig egy teszthez kötné, amit a tisztségviselőknek is meg kell írniuk.

Tischler Orsolya a szekciókról kérdezett, amire Jánosi Attila válaszolt.

Jánosi Attila ismertette a Vezetőképző időbontását. Dukán András Ferenc kérdezett az időbontás kapcsán.
Dukán András Ferenc válaszolt Ferdinandy Bence kérdésére, miszerint a tisztségviselők, a képviselők, az alapítvány elnöke és titkára, továbbá meghívott vendégek vesznek részt a Vezetőképzőn.
Polai Dóra kérdezett a bevonandók lehozataláról és a gazdasági előadásról.

Jánosi Attila véleményeket szívesen fogad, így Polai Dóra, Dukán András Ferenc, Hermann Gábor és Tischler Orsolya hozzászóltak a pályázattervezethez.

Polai Dóra elmondta, hogy érkezett pályázat egy zongorahangolás kifizetéséről, ám ezt sajnos nem tudja az ELTE TTK HÖK támogatni.

d, Budaörsi Napok (19:03)
Dukán András Ferenc elmondta, hogy 100.000 forintot kérnek a pályázatban.
Polai Dóra elmondta fenntartásait, mert egy korábbi szimpátiaszavazás során 70.000-80.000 forintot szavazott meg a Választmány a Budaörsi Napok támogatására, mely összegről tudtak a pályázó személyek. A fenntartáshoz Hermann Gábor is csatlakozott.

Dukán András Ferenc 70.000 forint támogatást javasolt.

A Választmány határozatot hozott a kérdésben:

21/2011 (III. 21.) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 10 igen szavazattal, egyhangúlag támogatta a Budaörsi Napok pályázatot 70.000 forinttal.

3. Jutalomkeret pályázatok (19:07)
a, Külügyi jutker (19:07)
Dukán András Ferenc elmondta, hogy Ring Péter Dániel nyújtotta be a pályázatot.

Tischler Orsolya a bepályázott személyek névsorához szólt hozzá, illetve, hogy máshonnan kaptak-e már támogatást a pályázatban szereplő hallgatók. Dukán András Ferenc, Hermann Gábor, Emődi Flóra, Polai Dóra, Tischler Orsolya és Jánosi Attila hozzászóltak a kérdéshez.

Dukán András Ferenc javasolta a pályázat elhalasztását.
A Választmány 9 igen, 1 nem, 0 tartózkodás mellett elfogadta a javaslatot, miszerint a következő ülésen fogja tárgyalni a pályázatot a Választmány.

Dukán András Ferenc kérte Tischler Orsolyát, hogy küldjön értesítést az érintetteteknek.

b, Erasmus melléklet (19:14)
Polai Dóra a bepályázott névsorhoz szólt hozzá és javasolta a pályázat elhalasztását.
László Dávid javasolta, hogy inkább csak módosítson a Választmány a pályázaton. Ferdinandy Bence és Jánosi Attila is hozzászóltak a felmerült kérdéshez.

A Választmány 2 igen, 7 nem és 1 tartózkodás mellett nem fogadta el a pályázat elhalasztását.

Ferdinandy Bence javaslata, hogy húzzuk ki Hamow Kamirán Áront a pályázat névsorából. Dukán András Ferenc, Tischler Orsolya, Árendás Péter és Jánosi Attila hozzászóltak a pályázathoz.

A Választmány határozatot hozott a kérdésben:

22/2011 (III. 21.) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 10 igen szavazattal, egyhangúlag támogatta az Erasmus melléklet pályázatot 11.000 forinttal.

Jánosi Attila kérte, hogy az elkövetkező időkben gondoljuk át a pályázatok támogatását.

c, Nyúz 3. szám (19:18)
Ferdinandy Bence hozzászólt a bepályázottak névsorához. A Választmány Ferdinandy Bence, Dukán András Ferenc és Polai Dóra hozzászólásaival vitát folytatott a felmerült kérdés kapcsán.
Dukán András Ferenc javasolta a pályázat elhalasztását. A javaslatot a Választmány egyhangúlag elfogadta.

Ivancsó Veronika az elhalasztásokról kérdezett. A kérdéshez Ferdinandy Bence, Váry Zsolt, Tischler Orsolya és Dukán András Ferenc hozzászólt.

d, Plakátkommandó (19:22)
Polai Dóra hozzászólt a pályázat megindokolásához.
László Dávid kérdezett az bepályázott összegről és a pályázandó személyek munkájának hatékonyságról. Muray Edina válaszolt.
Hermann Gábor és Dukán András Ferenc 60.000 forintot javasolt a pályázatra.

A Választmány határozatot hozott a kérdésben:

23/2011 (III. 21.) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 10 igen szavazattal, egyhangúlag támogatta a Plakátkommandó pályázatot 60.000 forinttal.

4. Beszámoló az EHÖK Elnökségi üléséről (19:27)

Dukán András Ferenc elmondta, hogy szerdán lesz a következő EHÖK Elnökségi ülés, melyen ugyancsak részt fog venni.
Ezek után beszámolt az előző ülésről. Elmondta, hogy vendég volt Forgó Melinda a Karrierközpont vezetője. Készül az új Felsőoktatási törvény, mely elkészítéséhez összeállt egy 6 fős bizottság is. Az ELTE Puskin utcai E épülete mégis fel lesz újítva, nem csak a KCSSK épületei.

Ivancsó Veronika és Ferdinandy Bence kérdezett a felújítások kapcsán. Hermann Gábor, Jánosi Attila és Ferdinandy Bence a költségekről beszéltek.

Dukán András Ferenc elmondta, hogy bár Állásbörze nem lesz, Kutatóegyetemi Nyílt Napot szerveznek az ELTE-n. Szó volt még a Hallgatói Jogorvoslati Bizottságról és a dékánhelyettesi kérvény fellebbezésekről.
Dukán András Ferenc bejelentette, hogy az ÁJTK Felező Bulit megtartották. Elmondta továbbá, hogy a Japánban történt katasztrófa miatt gyűjtést szerveznek a BTK-n.

Polai Dóra hozzászólt a gyűjtéshez, ugyanis a Károli Gáspár Református Egyetemről megkeresték, mert ők is gyűjtést szerveznek. Dukán András Ferenc jelezte, hogy őt is megkeresték, illetve kérte, hogy a BTK-val beszéljenek ez ügyben.

5. Levelezőlista-koncepció (19:36)

Dukán András Ferenc elmondta, hogy az infólista ketté lesz osztva. Az egyik maradna a TTK HÖK infólistája, ahol kari szociális, tanulmányi és tudományi felhívások mennének ki, illetve közéleti dolgok. Másik a rendezvényekről, eseti ösztöndíjakról, sportolási lehetőségekről és egyéb felhívásokról, mint például a véradásról szólna.
Külön lehet majd leiratkozni a listákról, a [TTK-INFO]-t Muray Edina kezeli majd.

Hermann Gábor, Muray Edina, Polai Dóra és Árendás Péter hozzászólt az elhangzottakhoz; Ferdinandy Bence és Árendás Péter kérdezett, melyre válaszul elhangzott, hogy a dékánhelyettes úr kiadhatja az adatokat, így ezzel nem lesz baj.
Tischler Orsolya kérdezett, hogy lesz-e a hallgatóknak külön dolga ezzel. Dukán András Ferenc elmondta, hogy nem lesz ezzel semmi teendőjük.
A Választmány a leiratkozásokról folytatott még beszélgetést.

A Választmány egyhangúlag támogatta az új levelező lista koncepciót.

6. Iktatás, adminisztráció (19:43)

Dukán András Ferenc bejelentette, hogy Kovács Márta el fog jönni a TTK-ra és segít az új iktató program használatát megtanulni.

Dukán András Ferenc nyomatékosan elmondta, hogy pecsételni csak az elnök, az elnökhelyettesek, az Ellenőrző Bizottság tagjai és a titkár jogosult.

Polai Dóra, Hermann Gábor, Ivancsó Veronika, Dukán András Ferenc, Tischler Orsolya és Jánosi Attila a széfről beszélgettek.

7. Kulturális megbízott (19:49)

Egy jelentkezés érkezett. Tóth Virág jelezte, hogy szívesen ellátná a feladatot. Váry Zsolt elmondta, hogy Virág korábban mentor volt, aktív ember az ELTE TTK HÖK-ben.
Más szakterületről nem jelentkeztek hallgatók a posztra.

A Választmány szimpátiaszavazás során egyhangúlag elfogadta a pályázatot.

8. Általános és PR biztos ösztöndíja (19:50)

Hermann Gábor megkérdezte a Választmánytól, hogy a LEN-en való segítésért kapjon-e külön Muray Edina jutalmat vagy az a kommunikációs feladatkörbe tartozik-e. Polai Dóra, Dukán András Ferenc és Jánosi Attila hozzászólt a kérdéshez.

Dukán András Ferenc elmondta, hogy kiküldi saját elképzeléseit a levelezőlistára arról, hogy a tisztségviselők tisztséghez nem köthető munkáit hogyan támogatjuk. Kérte, hogy mindenki gondolja ezt végig a következő Választmányra.

Dukán András Ferenc 10%-ot javasolt az általános és PR biztos ösztöndíjára, míg Muray Edina 15%-ot javasolt. Elhangzott, hogy a szakterületi koordinátorok is 15%-ot kapnak.

Dukán András Ferenc Tischler Orsolyától kérdezte, hogy belefér-e a közéleti keretbe a 15%-os összeg. A válasz nemleges volt. Dukán András Ferenc így 10%-ot javasolt, továbbá kérte Muray Edinát, hogy minden hónapban írja le számára az előző hónapi munkáit, ami alapján jutalomra terjeszti fel.

A Választmány 2 igen, 7 nem és 1 tartózkodás mellett nem támogatta a 15%-os módosító javaslatot.

A Választmány határozatot hozott a kérdésben:

24/2011 (III. 21.) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 10 igen szavazattal, egyhangúlag 11.900 forintban állapította meg az általános és PR biztos havi ösztöndíját.

9. Egyebek (20:03)

Dukán András Ferenc támogatná, hogy az Alapítvány kávézót létesítsen, de kéri a Választmány véleményét is. Hermann Gábor kérdezett a kávézóról. A Választmány szimpátiaszavazás során egyhangúlag támogatta az Alapítvány elképzelését egy kávézó kialakításáról.

Jánosi Attila bejelentette, hogy a Választási Bizottság alakuló ülést tartott múlt héten. Jánosi Attila lett az elnöke. Beszélt a jelöltállításról és szavazási időszakról. Szerdán a Nyúzban a választási kiírás megjelenik majd. Április végétől 2 hét lesz a választási időszak és az április 27-i Nyúzban a jelöltek névsora már megjelenhet.
Dukán András Ferenc megkérte Jánosi Attilát, hogy a Nyúz főszerkesztőjével egyeztessen ez ügyben.
Hermann Gábor hozzászólt a témához.

Muray Edina hozzászólt az elhangzottakhoz és jelezte, hogy szeretne bekapcsolódni a választásokkal kapcsolatos dolgokba.
Ferdinandy Bence, Jánosi Attila, Varga Sándor hozzászólt a választások témaköréhez és az időpontok kiírásához.

Hermann Gábor bejelentette, hogy elkészült a LEN programja. Fellép majd többek között a 30Y, a Supernem, az ABCD, a Magashegyi underground stb.

Dukán András Ferenc bejelentette, hogy a honlapon megjelentek változások a tisztségviselőkről. Ivancsó Veronika és Ferdinandy Bence kérdezett; Muray Edina és Varga Sándor hozzászólt a témához.

Dukán András Ferenc elmondta, hogy Tillné Kiss Andrea, a Nyúz főszerkesztője, lemondását nem adta be, de utódot keres, akit szívesen betanít.

Dukán András Ferenc bejelentette, hogy csütörtökön 6 órától EHÖK Tanulmányi Csoport a Déli Hallgatói Irodában fog ülést tartani.

Dukán András Ferenc 20:20 perckor bezárta az ülést.

Határozatok:

19/2011 (III. 21.) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 11 igen szavazattal, egyhangúlag támogatta, hogy a Griffben tartandó bulihoz technikai berendezéseket kölcsön adjon az ELTE TTK HÖK, azzal a kikötéssel, hogy másnapra visszahozzák azokat.

20/2011 (III. 21.) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 10 igen szavazattal, egyhangúlag támogatta a Bevonó tábor pályázatot a javasolt módosításokkal.

21/2011 (III. 21.) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 10 igen szavazattal, egyhangúlag támogatta a Budaörsi Napok pályázatot 70.000 forinttal.

22/2011 (III. 21.) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 10 igen szavazattal, egyhangúlag támogatta az Erasmus melléklet pályázatot 11.000 forinttal.

23/2011 (III. 21.) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 10 igen szavazattal, egyhangúlag támogatta a Plakátkommandó pályázatot 60.000 forinttal.

24/2011 (III. 21.) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 10 igen szavazattal, egyhangúlag 11.900 forintban állapította meg az általános és PR biztos havi ösztöndíját.

A jegyzőkönyvet hitelesítette:

Ivancsó Veronika Dukán András Ferenc
Titkár Elnök
ELTE TTK HÖK ELTE TTK HÖK

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.