Adatvédelmi információk

Egyes szolgáltatásaink igénybevételéhez ezen, illetve további, az ELTE TTK HÖK-höz hivatalosan köthető oldalainkon regisztrálnotok kell (vagy éppen anonim, regisztrációt mellőző módszerrel kell bizonyos, akár személyes adataitokat is megadni). A regisztráció és bármely egyéb személyes adatkezelés során keletkező információt a legnagyobb körültekintéssel, szigorúan bizalmasan kezeljük, azokhoz illetéktelenek nem férhetnek hozzá. Az információk megadására azért kérünk benneteket, hogy az ELTE polgáraira tartozó információk csak az ELTE polgáraihoz juthassanak el (az adott szolgáltatást, tevékenységet, pályázatot stb. szervező tisztségviselők, mentorok, szervezők stb.).

Ezen kívül a keletkező statisztikai adatok segítségével szolgáltatásainkat a hallgatók, azaz a Ti érdeklődéseteknek megfelelően fejleszthetjük tovább. A személyes adataidat csak statisztikai szempontból, szigorúan névtelen módon dolgozzuk fel, azt harmadik félnek nem adjuk ki (vagy jól látható módon ezt előzetesen jelezzük).


 

NYILATKOZAT TÁJÉKOZTATÁS TUDOMÁSULVÉTELÉRŐL ÉS SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉHEZ VALÓ HOZZÁJÁRULÁSRÓL
 
Az ELTE TTK Hallgatói Önkormányzatának (a továbbiakban: TTK HÖK) honlapján, illetve a TTK HÖK-höz hivatalosan köthető bármely honlapon (a továbbiakban: TTK HÖK oldalai) keresztül megadott személyes adataim TTK HÖK által történő gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, illetve továbbítása és nyilvánosságra hozatala (a felsorolt tevékenységek a továbbiakban együttesen: adatkezelés) kapcsán jelen nyilatkozat elfogadásával nyilatkozom, hogy
 
 1. tudomásul veszem a TTK HÖK tájékoztatását, amely szerint:
  1. Az adatkezelésre a TTK HÖK oldalain történő regisztrációm kapcsán, a TTK HÖK és saját magam előzőekkel kapcsolatos jogok gyakorlásának, illetve különböző kötelezettségek teljesítésének biztosítása érdekében kerül sor.
  2. A TTK HÖK oldalaira történő regisztráció során a TTK HÖK által kért személyes adataim az adatkezelés céljának megvalósításához elengedhetetlenek, arra alkalmasak.
  3. Az adatkezelésre a jelen nyilatkozatban foglalt hozzájárulásom alapján kerül sor, mindaddig, amíg a hozzájárulásomat – a TTK HÖK oldalairól történő regisztrációm törlésével vagy egyéb kifejezett módon – vissza nem vonom. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a TTK HÖK információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló, 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info törvény) 6.§-ának (5) bekezdésében foglalt jogait.
  4. A jelen nyilatkozatom alapján kezelt személyes adataim, illetve az adatkezelés biztonságáról a TTK HÖK kötelesek gondoskodni. Ennek keretében a TTK HÖK kötelessége az adatkezelés során kezelt személyes adataimat megvédeni a jogosulatlan hozzáféréstől, megváltoztatástól, továbbítástól, nyilvánosságra hozástól, törléstől vagy megsemmisítéstől, illetve a vétlen megsemmisüléstől vagy sérüléstől. Mindennek érdekében a TTK HÖK megtették a szükséges szervezeti- és technikai intézkedéseket.
  5. A TTK HÖK folyamatosan megteszi a jogosulatlan adatbevitel, valamint a jogszerűen kezelt személyes adatok jogosulatlan felhasználásának, továbbításának megakadályozásához, ellenőrizhetőségéhez, továbbá a telepített rendszerek üzemzavar esetén történő helyreállíthatóságához szükséges intézkedéseket.
  6. A TTK HÖK az adatkezelés során kezelt személyes adataimat jogosultak – kizárólag személyazonosításra alkalmatlan módon és kizárólag a TTK HÖK adott tevékenységéhez kapcsolódóan – statisztikai célokra felhasználni.
  7. Az adatkezelés során személyes adataimat kizárólag a TTK HÖK kezeli, azokhoz az adott tevékenységet szervező TTK HÖK képviselő(kö)n és/vagy megbízott képviselő(i)n és/vagy tisztségviselő(i)n és/vagy delegáltján/delegáltjain és/vagy mentorán/mentorain kívül – a jogszabályban meghatározott kötelező esetek kivételével – más személy nem férhet hozzá, azokat más személy nem kezelheti. Esetleges ellenkező eset fennálta esetén minden további adatkezelő kötelezően és jól láthatóan feltüntetésre kerül.
  8. Írásbeli kérésre a TTK HÖK köteles a kérés kézhezvételét követő legrövidebb időn, legfeljebb azonban harminc napon belül közérthető formában, írásban megadni a kért tájékoztatást az általa jelen nyilatkozat, illetve a TTK HÖK oldalaira történő regisztráció kapcsán kezelt személyes adataim forrásáról, az adatkezelés időtartamáról, céljáról, jogalapjáról, továbbá az adatfeldolgozó nevéről, címéről, illetve adattovábbítás esetén annak jogalapjáról és címzettjéről/címzettjeiről.
  9. Jogosult vagyok az adatkezelés ellen tiltakozni,
   1. ha az adatkezelés vagy a személyes adatok továbbítása kizárólag a TTK HÖK-re vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy a TTK HÖK, az adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén;
   2. ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;
   3. valamint minden egyéb, törvényben meghatározott esetben.
  10. A TTK HÖK elérhetőségi adatai a következők:
   Levelezési cím: 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/a
   Telefon: 06 (1) 372-2654, 06 (1) 372-2500/6054
   Fax: 06 (1) 372-2654, 06 (1) 372-2500/6054
   E-mail: elnok@ttkhok.elte.hu
  11. A TTK HÖK a tiltakozást annak benyújtását követő legrövidebb időn belül, de legfeljebb tizenöt napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága tárgyában döntést hoz, és döntéséről írásbeli tájékoztatást köteles nyújtani számomra. Amennyiben a TTK HÖK a tiltakozást megalapozottnak találja, úgy az adatkezelést megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint ennek tényéről tájékoztatja mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatokat esetlegesen korábban továbbította.
  12. Jogaimnak megsértése, valamint a fenti, 1.9. alpont szerinti tiltakozás TTK HÖK általi elutasítása esetén jogosult vagyok a TTK HÖK-kel, mint az Eötvös Loránd Tudományegyetem Egyetemi Hallgatói Önkormányzatának egy részönkormányzatával szemben bírósághoz fordulni. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Az adatkezelés jogszerűségét a TTK HÖK köteles bizonyítani. Az eljárás a törvényszék hatáskörébe tartozik. Ha a bíróság a keresetnek helyt ad, a TTK HÖK-öt a tájékoztatás megadására, az adat helyesbítésére, zárolására, törlésére, illetve a tiltakozási jogom figyelembevételére kötelezheti.
  13. A TTK HÖK köteles a jogellenes adatkezeléssel okozott kárt megtéríteni. A TTK HÖK mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt az adatkezelés körén kívül eső, elháríthatatlan ok idézte elő.
  14. A fentiekben nem érintett kérdésekben az Info törvény rendelkezései az irányadóak.
    
 2. A fentiek szerinti tájékoztatás tudomásulvételét követően kifejezetten és visszavonhatatlanul nyilatkozom, hogy
  1. az adatkezelés célját, valamint az 1. pont valamennyi alpontja szerinti tájékoztatást megértettem, és hozzájárulok ahhoz, hogy a TTK HÖK a TTK HÖK oldalaira történő regisztrációkor, illetve egyéb - akár anonim módon történő - személyes adataim megadásával járó tevékenységem során megadott adataimat a fentiek szerint kezeljék;
  2. nem vagyok cselekvőképtelen, illetve 16. életévemet betöltöttem;
  3. az adatkezelés során a TTK HÖK részére átadott személyes adataim TTK HÖK által statisztikai célra – a személyazonosításra alkalmatlan módon – történő felhasználásához hozzájárulok.
Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.