tanulmányi

A 2015/2016-os tanév rendje

I. (őszi) félév
   
Regisztrációs időszak 2015. szeptember 2–4. (szerda–péntek)
Tanévnyitó 2015. szeptember 4. (péntek)
Szorgalmi időszak
Első nap 2015. szeptember 7. (hétfő)
Őszi szünet 2015. október 26-tól (hétfő)
2015. október 30-ig (péntek)
Utolsó tanítási nap 2015. december 11. (péntek)
Vizsgaidőszak
Első nap 2015. december 14. (hétfő)
Utolsó nap 2016. január 29. (péntek)
II. (tavaszi) félév
   
Regisztrációs időszak 2016. február 1–5. (hétfő–péntek)
Szorgalmi időszak
Első nap 2016. február 8. (hétfő)
Tavaszi szünet 2016. március 23-tól (szerda)
2016. március 29-ig (kedd)
Utolsó tanítási nap 2016. május 13. (péntek)
Pázmány-nap 2016. május 6. (péntek)
Vizsgaidőszak
Első nap 2016. május 17. (kedd)
Utolsó nap 2016. július 1. (péntek)

forrás:elte.hu

Sziasztok!

Az aktuális félévi vizsgáitokra 2015.11.19-én 18 órától tudtok jelentkezni a Neptun rendszeren keresztül. Sikeres vizsgaidőszaktot kívánunk!

A 2015/2016-os tanév őszi félévére vonatkozó határidőket itt tudjátok elérni:

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar felhívása

a 2015/2016-os tanévi köztársasági ösztöndíj pályázatra

 

A 2015/2016-os tanévi köztársasági ösztöndíj pályázatra a hallgatók 2015. június 15-ig adhatják be pályázatukat a szakjukat gondozó szervezeti egységnél, az intézet igazgatójának titkárságán. (Környezettan alapszakos és Környezettudomány mesterszakos hallgatók a Biológia Intézet igazgatójának titkárságán adhatják be pályázatukat.)

Pályázati lap a hozzá csatolandó a Pályázat mellékletei című nyomtatvánnyal együtt a Tanulmányi Hivatal honlapjáról letölthető.

A részletesen kitöltött pályázati lap és mellékletek mellé szakmai önéletrajzot is csatolni kell.

Kérem, figyeljenek arra, hogy pályázat beadásakor minden szükséges dokumentumot adjanak be, mert az idő rövidsége miatt utólag nincs lehetőség dokumentumok pótlására.

Késve leadott pályázatot nem áll módunkban elfogadni!

Felhívom a pályázatot beadó hallgatók figyelmét, hogy fokozottan figyeljenek arra, hogy minden megszerzett érdemjegyük (nyári szakmai/terepgyakorlat kivételével) szerepeljen a Neptunban, mert a kreditekkel súlyozott tanulmányi átlagot csak a 2015. július 5-ig Neptunba felvitt érdemjegyekből tudjuk számolni.

A kari rangsort az intézetek javaslata alapján a kar Tanulmányi és Oktatási Bizottsága alakítja ki. A rangsor 2015. július 10-én kerül kifüggesztésre a Tanulmányi Hivatal hirdetőtábláján.

Jogorvoslati kérelem beadási határideje Kancellária Jogi, Igazgatási és Közbeszerzési Igazgatóságára: 2015. július 21. 14 óra.

köztársasági ösztöndíjra azon államilag támogatott/állami (rész)ösztöndíjas illetve költségtérítéses/önköltséges teljes idejű alapképzésben, mesterképzésben, illetve egységes, osztatlan képzésben részt vevő hallgatók pályázhatnak, akik jelenlegi vagy korábbi tanulmányaik során legalább két félévre bejelentkeztek és legalább 55 kreditet megszereztek és a TTK az anyakaruk.

pályázat beadásának minimumfeltétele, hogy a hallgató kreditekkel súlyozott tanulmányi átlaga az utolsó két aktív félévében (az átlag a két félév együttesen számolt kreditekkel súlyozott átlaga) legalább 4,51 és az ugyanebben a két félévben a megszerzett kreditek száma legalább 55.

Köztársasági ösztöndíjra pályázhatnak azok az alapképzésben résztvevő hallgatók is, akik az alapfokozat megszerzését követően a pályázást követő szemeszterben az egyetemi tanulmányaikat mesterképzésen folytatni kívánják.

Annak a mesterképzésre felvételiző végzős alapszakos hallgatónak, aki 2015. július 03-ig sikeres záróvizsgát tesz, a köztársasági ösztöndíj pályázat beadásánakminimumfeltétele, hogy a hallgató kreditekkel súlyozott tanulmányi átlaga az utolsó két aktív félévében legalább 4,51 és az ugyanebben a két félévben a megszerzett kreditek száma legalább 45.

Fizika és matematika alapszakos hallgatóknál a szakdolgozat védésekor megszerzett 10 kredit súlyozva a záróvizsga jegyzőkönyvben szereplő, a szakdolgozatra kapott érdemjeggyel, beleszámít az utolsó két aktív félév kreditekkel súlyozott tanulmányi átlagába és a megszerzett kreditek számába.

 

A tanulmányi átlag kiszámításánál figyelembe veendő félévek esetében az Erasmus ösztöndíj és az ebből következő külföldön tartózkodás által érintett félévet nem kell figyelembe venni a két utolsó aktív félév kiválasztásánál, amennyiben azt a hallgató írásban kéri.

 

A pályázatok elbírálásának szempontjai:

 1. Tanulmányok
 2. Szakmai tevékenység
 3. Közéleti, sport és egyéb tevékenység

Amennyiben a hallgató hallgatói jogviszonya az Nftv.59.§ (1) bekezdésében meghatározottak szerint megszűnik vagy szünetel, a megszűnés illetve a szüneteltetés kezdetét követően az ösztöndíj számára tovább nem folyósítható.

 

Budapest, 2015. május 29.

 

Török Gabriella

Tanulmányi Hivatal

mb. hivatalvezető

Ebben az évben is átadásra kerülnek a Kar Kiváló Hallgatója elismerések az Eötvös-napi ünnepségek keretében. A díjat az intézetek javaslatára, a Tanulmányi és Oktatási Bizottság véleménye alapján a Kari Tanács adományozza.

A javasolt hallgatókat az Intézetek terjesztik fel a Tanulmányi Osztály felé, ezért jelentkezni legkésőbb 2015. március 20-ig lehet az intézeti titkárságokon illetve a Környezettudományi Centrum titkárságán. (Figyelem! Az Intézet, illetve Centrum ettől eltérő időpontot is megadhat!)

 

Az ELTE nemzetközi ügyek rektorhelyettese, Dr. Erdődy Gábor ezennel kiírja a 2015/2016-os tanévre, az Utrecht Network–MAUI és az Utrecht Network–AEN, valamint a Coimbra Group hallgatói mobilitási programokban való részvételről szóló pályázatot, melynek keretében az ELTE hallgatói európai, amerikai és ausztrál intézményekbe pályázhatnak.a tanév első vagy második félévére.

A pályázat ösztöndíjat nem biztosít, ellenben a fogadó egyetem az ösztöndíjas időszakra elengedi a fizetendő tandíjat.

A pályázatot elnyerő hallgatók részképzésen vehetnek részt, azaz lehetőséget kapnak arra, hogy a külföldi egyetem a saját hallgatóival megegyező státusban fogadja őket, nem kell tandíjat fizetniük, és a kint teljesített vizsgáik itthoni tanulmányi kötelezettségükbe intézeti/tanszéki engedéllyel beszámíthatók. A tanulmányutak célja félév-áthallgatás és/vagy a szakdolgozat elkészítése lehet. A mobilitás csak akkor valósulhat meg, ha a külföldi tanulmányokat a küldő intézmény elfogadja, és azt a hallgató itthoni előmenetelébe – az ELTE-s kreditszámokon – beszámítja, valamint a fogadó intézmény hajlandó fogadni az ELTE által jelölt hallgatót. A hallgatók itthon is beiratkoznak, esetleges itthoni tandíjukat befizetik, és rendes ösztöndíjukat a külföldi tartózkodás idejére is megkapják.

Az Utrecht Network–MAUI (Mid-America Universities International) keretében összesen mintegy 100, az Utrecht Network–AEN (Australian European Network) keretében 50 hallgatócserére van lehetőség.

A pályázat időtartama: A 2015-16-os tanév 1. vagy 2. félévére lehet pályázni.
A pályázat benyújtásának határideje: 2015. január 29.
A pályázatot az ELTE Rektori Hivatal Nemzetközi Képzési és Mobilitási Osztályán kell leadni.

 

További információk a csatolt dokumentumokban.
 

Elérhetőek a 2014-2015-ös tanév tavaszi félévére vonatkozó határidők:

Kedves Hallgatótársak!

A vizsgaidőszak és a vizsgáitok szempontjából fontosak az alábbi  információk, kérjük figyeljetek rájuk:

Vizsgajelentkezés: 2014-11-20 18:00-2015-01-30 16:00
Vizsgaidőszak: 2014.12.15 - 2015.01.30.

Fontos, hogy ne legyen a Neptunban fennálló tartozásotok, mert ilyen esetben nem tudjátok felvenni a vizsgáitokat a tartozás kiegyenlítéséig. Még egy gyakorlati információ: ha másik időpontot szeretnétek felvenni egy bizonyos tárgyból, akkor ezt csak úgy tehetitek meg, ha előbb lejelentkeztek arról az időpontról, amit le szeretnétek cserélni.

Egyéb szabályzat:
HKR 70. § (2) Az írásbeli vizsgák időpontját a kurzus vezetője, a szigorlati írásbeli vizsga időpontját a szakfelelős állapítja meg, az illetékes kari hallgatói önkormányzat véleményének figyelembevételével. A vizsgaidőszakban történő írásbeli vizsgára legalább három alkalmat kell biztosítani úgy, hogy két vizsga között legalább két hét teljen el. Az írásbeli vizsgák időpontját a vizsgaidőszak előtti ötödik hét végéig közzé kell tenni.

Ha pedig túléltük a vizsgaidőszakot a következő dátumokra kell figyelnünk: a regisztrációs időszak 2015. február 2–6., míg az első tanítási nap 2015. február 9. (hétfő).

Mindenkinek sok sikert és eredményes vizsgaidőszakot kívánunk!

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

PÁRHUZAMOS KÉPZÉS KOMPENZÁCIÓJÁNAK ELNYERÉSÉRE

2014/2015-ös tanév őszi félév

 

Az ELTE Egyetemi Hallgatói Szociális és Ösztöndíjbizottság pályázatot hirdet párhuzamos képzés kompenzáció elnyerésére a 2014/2015-ös tanév őszi félévére.

A párhuzamos képzés kompenzációja egy félévre szól.

A pályázat feltételei:
 • a pályázó egyszerre vesz részt az Egyetemen aktív államilag támogatott/magyar állami (rész)ösztöndíjas és aktív költségtérítéses/önköltséges korábbi rendszerű egyetemi vagy főiskolai képzés, alapképzés, mesterképzés, osztatlan képzés, felsőoktatási szakképzés, felsőfokú szakképzés valamelyikében,
 • a pályázó sem az államilag támogatott/magyar állami (rész)ösztöndíjas, sem aköltségtérítéses/önköltséges képzésén – aktív hallgatói jogviszonyban – nem haladtameg a félévekben számolt képzési időt,
 • a pályázó a költségtérítéses/önköltséges képzésén nem átsorolással vált költségtérítésessé/önköltségessé
Pályázni csak ezen feltételek együttes teljesülése esetén lehetséges!
 
A támogatási összegek meghatározása során figyelembe vesszük a pályázó szociális helyzetét, és előző féléves tanulmányi eredményét a kiírásban foglaltak szerint. Az ezek igazolására vonatkozó dokumentumokat a kérvényhez (annak leadása előtt) kell digitalizált formában csatolni a pályázati határidőig. Csak az egyes mezők mellett található Csatolmány gomb használatával feltöltött igazolásokat tudjuk figyelembe venni!
A pályázó képzését és átlagát illetően a Neptun adatait vesszük alapul. Az egyéb tanulmányi és szociális szempontokat a kérvényhez csatolt igazolások szerint állapítjuk meg.
A szükséges igazolásformákat jelen pályázati kiírás tartalmazza. Ezektől eltérő igazolás csak indokolt esetben, az EHÖK szociális alelnökével való egyeztetés szerint fogadható el.
Aki a 2014/2015-ös tanév őszi félévében adott le rendszeres szociális ösztöndíj pályázatot, melyben a jelen pályázati kiírásban figyelembe vett szociális kategóriákat ennek megfelelően igazolta, az alábbi oldalról letölthető nyilatkozat feltöltése szükséges (http://ehok.elte.hu/parhuzamos-kepzes-kompenzacioja). Szociális helyzetének felmérésekor így a rendszeres szociális támogatás kérelméhez feltöltött dokumentumokat vesszük figyelembe.

Minden hallgató az általa befizetendő, a Neptunban rögzített költségtérítés(ek) összege után részesül – a Bizottság által meghatározott mértékű - visszatérítésben.

A támogatás kifizetésére kizárólag a költségtérítés/önköltség teljes összegének befizetése után kerül sor.

A pályázatot kizárólag az Neptunon keresztül (Ügyintézés // Kérvények), on-line formában lehet benyújtani!

A pályázatok benyújtásának ideje:

2014.11.03. – 2014.11.09.

 

A határidő be nem tartása jogvesztő hatályú!  

A beadott pályázatokat az EHSZÖB bírálja el.

Az eredményről a Neptunban egyedi üzenet formában értesítjük a pályázókat. A végső eredmény nyilvánosságra hozatalát követő 15 napon belül a hallgató fellebbezést nyújthat be a Hallgatói Jogorvoslati Bizottságához címezve, az Oktatási Igazgatóság címén.

(kizárólag postai úton: 1364 Budapest, Pf. 109.).

 

Budapest, 2014. november 2.

ELTE Egyetemi Hallgatói Szociális és Ösztöndíjbizottság

PÁLYÁZATI EREDMÉNYEK

A TTK Kari Ösztöndíjbizottság elbírálta a pályázatokat.

A pontonkénti összeg: 1500 Ft

Ponthatár nincs.

Fellebbezni a határozat kézhezvételétől számított 15 napon belül (2014. december 23.) lehet a Hallgatói Jogorvoslati Bizottságnál levélben (melyet a Rektornak kell címezni és a Rektori Hivatalban kell benyújtani).

Budapest, 2014. december 1.

ELTE TTK               
Kari Ösztöndíjbizottság    

 

 


A pályázási idő:

2014. november 05. - 2014. november 14.

 

Pályázásra jogosultak

Azok a hallgatók, akik a 2014-2015-ös tanév őszi félévében kezdték meg első aktív félévüket a Természettudományi Karon mesterképzésben (MA, MSc), államilag támogatott finanszírozási formában.

Leadás helye: NEPTUN (Ügyintézés/Kérvények menüpont)
(Nem támogatott böngésző a Mozilla Firefox.)

Kötelező csatolandó igazolások

 • Utolsó félévi index oldalainak TO által hitelesített fénymásolata/ tanulmányi rendszerből kinyomtatott jegyek listája, melyet a TO hitelesített.
 • Indexben a záróvizsga és szakdolgozat eredményének TO által hitelesített fénymásolata/ tanulmányi rendszerből kinyomtatva a TO által hitelesítve.
 • Felvételi határozat (Ezt a felvi.hu-ról lehet e-mail-ben elkérni az info@felvi.hu címről, ebben taláklhatóak meg ugyanis a pályázathoz szükséges adatok.)

A fentiek helyett felhasználhatóak a velük ekvivalens igazolások.*

Esetleges csatolandó igazolások

 • 1. TDK vagy OTDK (1-3 helyezés, különdíj) – oklevél fénymásolata, témavezető által kiállított hivatalos igazolás az eredményről.
 • 2. Publikáció – Publikáció fénymásolata, legyen feltüntetve a kiadás dátuma.
 • 3. Kitüntetéses oklevél - oklevél fénymásolata
 • 4. Amennyiben a pályázó nem adott le a Karon 2014. őszi félévében rendszeres szociális támogatásra pályázatot, úgy az állandó lakhelyének önkormányzatától származó igazolás a pályázóval egy háztartásban élőkről, és az igazoláson szereplő családtag(ok) kereseti igazolása(i).

Pontrendszer

 • utolsó félév kredites átlaga max. 5 pont
 • szóbeli/szakmai felvételi %-os eredménye max. 10 pont
 • szakdolgozat jegye max. 10 pont
 • záróvizsga jegye max. 5 pont
 • kitüntetéses oklevéllel végzett 1 pont
 • nemzetközi folyóiratban publikált tudományos cikk 2 pont
 • hazai folyóiratban publikált tudományos cikk 1 pont
 • OTDK 1.-3. hely 2 pont - TDK 1.-3. hely 1 pont
 • Egy főre jutó jövedelem alapján: max 5 pont

0 – 25000 5 pont
25001- 30000 4,5 pont
30001- 35000 4 pont
35001- 40000 3,5 pont
40001- 45000 3 pont
45001- 50000 2,5 pont
50001- 55000 2 pont
55001- 60000 1,5 pont
60001- 65000 1 pont
65001- 72000 0,5 pont
72000- 0 pont

*Akik az ELTE TTK-n végezték az alapszakjukat, és az űrlapon bejelölik, hogy a szükséges adatokat lekérheti a TO, akkor nekik a kötelező igazolások közül csak a felvételi határozatukat kell feltölteni.

ELTE TTK Ösztöndíjbizottság
Budapest, 2014. november 4.

Oldalak

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.