ösztöndíj

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar felhívása

a 2015/2016-os tanévi köztársasági ösztöndíj pályázatra

 

A 2015/2016-os tanévi köztársasági ösztöndíj pályázatra a hallgatók 2015. június 15-ig adhatják be pályázatukat a szakjukat gondozó szervezeti egységnél, az intézet igazgatójának titkárságán. (Környezettan alapszakos és Környezettudomány mesterszakos hallgatók a Biológia Intézet igazgatójának titkárságán adhatják be pályázatukat.)

Pályázati lap a hozzá csatolandó a Pályázat mellékletei című nyomtatvánnyal együtt a Tanulmányi Hivatal honlapjáról letölthető.

A részletesen kitöltött pályázati lap és mellékletek mellé szakmai önéletrajzot is csatolni kell.

Kérem, figyeljenek arra, hogy pályázat beadásakor minden szükséges dokumentumot adjanak be, mert az idő rövidsége miatt utólag nincs lehetőség dokumentumok pótlására.

Késve leadott pályázatot nem áll módunkban elfogadni!

Felhívom a pályázatot beadó hallgatók figyelmét, hogy fokozottan figyeljenek arra, hogy minden megszerzett érdemjegyük (nyári szakmai/terepgyakorlat kivételével) szerepeljen a Neptunban, mert a kreditekkel súlyozott tanulmányi átlagot csak a 2015. július 5-ig Neptunba felvitt érdemjegyekből tudjuk számolni.

A kari rangsort az intézetek javaslata alapján a kar Tanulmányi és Oktatási Bizottsága alakítja ki. A rangsor 2015. július 10-én kerül kifüggesztésre a Tanulmányi Hivatal hirdetőtábláján.

Jogorvoslati kérelem beadási határideje Kancellária Jogi, Igazgatási és Közbeszerzési Igazgatóságára: 2015. július 21. 14 óra.

köztársasági ösztöndíjra azon államilag támogatott/állami (rész)ösztöndíjas illetve költségtérítéses/önköltséges teljes idejű alapképzésben, mesterképzésben, illetve egységes, osztatlan képzésben részt vevő hallgatók pályázhatnak, akik jelenlegi vagy korábbi tanulmányaik során legalább két félévre bejelentkeztek és legalább 55 kreditet megszereztek és a TTK az anyakaruk.

pályázat beadásának minimumfeltétele, hogy a hallgató kreditekkel súlyozott tanulmányi átlaga az utolsó két aktív félévében (az átlag a két félév együttesen számolt kreditekkel súlyozott átlaga) legalább 4,51 és az ugyanebben a két félévben a megszerzett kreditek száma legalább 55.

Köztársasági ösztöndíjra pályázhatnak azok az alapképzésben résztvevő hallgatók is, akik az alapfokozat megszerzését követően a pályázást követő szemeszterben az egyetemi tanulmányaikat mesterképzésen folytatni kívánják.

Annak a mesterképzésre felvételiző végzős alapszakos hallgatónak, aki 2015. július 03-ig sikeres záróvizsgát tesz, a köztársasági ösztöndíj pályázat beadásánakminimumfeltétele, hogy a hallgató kreditekkel súlyozott tanulmányi átlaga az utolsó két aktív félévében legalább 4,51 és az ugyanebben a két félévben a megszerzett kreditek száma legalább 45.

Fizika és matematika alapszakos hallgatóknál a szakdolgozat védésekor megszerzett 10 kredit súlyozva a záróvizsga jegyzőkönyvben szereplő, a szakdolgozatra kapott érdemjeggyel, beleszámít az utolsó két aktív félév kreditekkel súlyozott tanulmányi átlagába és a megszerzett kreditek számába.

 

A tanulmányi átlag kiszámításánál figyelembe veendő félévek esetében az Erasmus ösztöndíj és az ebből következő külföldön tartózkodás által érintett félévet nem kell figyelembe venni a két utolsó aktív félév kiválasztásánál, amennyiben azt a hallgató írásban kéri.

 

A pályázatok elbírálásának szempontjai:

 1. Tanulmányok
 2. Szakmai tevékenység
 3. Közéleti, sport és egyéb tevékenység

Amennyiben a hallgató hallgatói jogviszonya az Nftv.59.§ (1) bekezdésében meghatározottak szerint megszűnik vagy szünetel, a megszűnés illetve a szüneteltetés kezdetét követően az ösztöndíj számára tovább nem folyósítható.

 

Budapest, 2015. május 29.

 

Török Gabriella

Tanulmányi Hivatal

mb. hivatalvezető

Kíváncsi vagy milyen a nagybetűs élet a világ többi részén?

Szeretnél egy felejthetetlen kaland részese lenni?

Ha igen, akkor kattints weboldalunkra és jelentkezz külföldi fizetett szakmai gyakorlati helyeinkre!

Az oldalon folyamatosan frissülnek az állások.

http://www.iaestehungaryexchange.com/
https://www.facebook.com/iaeste.hungary

Mező Gábor professzor az MTA-ELTE Peptidkémiai Kutatócsoportjának tudományos tanácsadója Horizon 2020 EU-s pályázatot nyert egy nemzetközi konzorcium tagjaként. A MARIE SKŁODOWSKA-CURIE ACTIONS Innovative Training Networks (ITN) keretében elnyert pályázat 2015 januárjában indult és 4 év időtartamú. A nemzetközi konzorciumban egyetemek (az ELTE mellett a Bielefeld-i és a Köln-i Egyetemek Németországból, a Milánó-i Egyetem és egy Como-i egyetem Olaszországból továbbá a Helsinki Egyetem Finnországból) és intézetek (Országos Onkológiai Intézet és a Kineto Lab Magyarországról, a Heidelberg Pharma GmbH, a Bayer Pharma AG és Optical Imaging Centre Erlangen Németországból, valamint az Exiris és a Nerviano Medical Science Olaszországból) vesznek részt.

A MAGICBULLET fantázia néven benyújtott pályázat célja olyan peptid – hatóanyag konjugátumok előállítása, amelyek alkalmasak lehetnek célzott tumorterápiára. A célzott/irányított tumorterápia lényege, hogy a hatóanyagot (tumorellenes szert) olyan irányító molekulához kapcsolják, amely nagy szelektivitással képes a tumorsejteket felismerni, így a hozzájuk kapcsolt hatóanyag az egészséges sejtek és szövetek károsítása nélkül, csak a tumorsejteken fejtheti ki hatását. A konzorcium tagjai a tématerület jelentős művelői és reményeink szerint a kutatócsoportoknak ez a nemzetközi együttműködése nem csak a tudás, hanem az előállított vegyületek szinergiáját is magával hozza, magas szintű tudományos eredményeket eredményezve.

A közel 3750000 EUR támogatás 15 PhD ösztöndíjas kutatásainak, lakhatásának és utazásának finanszírozására nyújt keretet.  Ezek az ösztöndíjasok a 3 éves munkájuk alatt 6 hónapot tölthetnek valamelyik partner intézetben is. Magyar hallgatók, akik legkésőbb idén megszerzik MSc diplomájukat, a külföldi egyetemekre, intézetekbe jelentkezhetnek (12 PhD hely).

A jelentkezéshez szükséges információkat a http://www.uni-bielefeld.de/chemie/oc3sewald/magicbullet/training.html weboldalon, vagy Dr. Mező Gábornál (Szerves Kémiai Tanszék, 441-es szoba) kaphatnak.

A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala a 2014/2015. tanév tavaszi félévében is meghirdeti az Ujvári János diplomadíj pályázatot, melynek célja a szellemitulajdon-védelmi ismeretek növelése az alap- és mesterképzésben részt vevő végzős hallgatók körében. A pályázaton való részvétel során a hallgatók értékes szakmai képzést kapnak térítésmentesen, valamint szakmai támogatást pályázati anyaguk elkészítéséhez. A legjobb pályázatok 150, 125 és 100 ezer forint értékű anyagi elismerésben részesülnek.

A pályázat tavaszi ciklusára való jelentkezés határideje 2015. április 6., a pályázati anyagok leadásának határideje pedig 2015. július 13.

A pályázatról bővebb információ és a részletes kiírás az SZTNH képzési oldalán található:

http://www.sztnh.gov.hu/hivatalrol/IP_oktatas/ujvari_diplomadij.html

Budapest Főváros Önkormányzata számára kiemelten fontos a versenyképes tudással rendelkező hallgatók képzésének és ezáltal a humán erőforrás fejlesztésének támogatása, ezért az előző évek sikerei után idén is meghirdeti – részben módosított feltételekkel – a Budapest Ösztöndíj Program pályázatát a fővárosi székhelyű felsőoktatási intézmények nappali tagozatos, 2015 szeptemberétől vagy 2016 februárjától utolsó tanulmányi évüket megkezdő hallgatói számára.

A hatodik alkalommal meghirdetésre kerülő Budapest Ösztöndíj Program keretében a nyertes pályázók a diploma megszerzése előtt 10 hónapon keresztül szakmai anyagok, kutatási és konzultációs lehetőségek biztosítása által segítséget kapnak diplomamunkájuk elkészítéséhez.

A Programban legfeljebb 20 fő egyetemista vagy főiskolás utolsó éves, osztatlan, alap vagy mesterképzésben résztvevő nappali tagozatos hallgató vehet részt, aki többek között:

 • valamely fővárosi székhelyű felsőoktatási intézménnyel hallgatói jogviszonyban áll;
 • a diploma megszerzéséhez szükséges szakdolgozatát a Fővárosi Közgyűlés által jóváhagyott átfogó témaköröknek megfelelő tárgyból írja;
 • a diploma megszerzésének évében a 30. életévét még nem tölti be.


A Programban résztvevő hallgatók részére bruttó havi 50.000,-Ft/fő ösztöndíj kerül kifizetésre.

A Budapest Ösztöndíj Program alapvető célja, hogy az ösztöndíjat elnyerők betekintést nyerjenek a Fővárosi Önkormányzat tevékenységébe, megismerjék a helyi közigazgatás rendszerét, annak gyakorlati folyamatait, s ezáltal hozzájáruljon a közigazgatáson belüli hatékony és célirányos utánpótlás kineveléséhez is.

Jelentkezési határidő: 2015. április 30.

A Budapest Ösztöndíj Program szabályait és leírását tartalmazó rendelet, valamint a pályázati kiírás szövege és kapcsolódó mellékletei a csatolt dokumentumokban olvashatók.

A pályázat célja, feltételei:

A pályázat célja elsősorban az Országos Tudományos Diákköri Konferencián eredményeket elérő hallgatók tudományos tevékenységének elismerése, eredményeik publicitásának biztosítása. A kétévente megrendezésre kerülő OTDK struktúrájának megfelelően a pontrendszer az OTDK évében összesen 100 pontos, míg a páratlan években 50 pontos. Az ELTE minden graduális képzésben résztvevő hallgatója nyújthat be pályázatot. A kari keretből egyszer már támogatott tevékenység nem támogatható újra (kivételt képez a köztársasági ösztöndíj pályázat, az ennek keretében elszámolt eredmények itt is figyelembe vehetőek). A pályázóknak a leadáskor mellékelniük kell egy igazolást arról, hogy a pályázatban szereplő tevékenységük más egyetemi/kari keretből nem került finanszírozásra. Ezt az adott karnak, illetve kari Hallgatói Önkormányzat elnökének hitelesítenie kell. A pályázaton maximum két évre visszamenő eredmények kerülhetnek figyelembe vételre.

A pályázók köre:

Az Egyetem valamennyi graduális képzésben résztvevő hallgatója pályázhat.

Pontrendszer:

 • OTDK eredmények (maximum 50 pont):
  • első helyezés: 50 pont
  • második helyezés: 40 pont
  • harmadik helyezés: 30 pont
  • különdíj: 20 pont
  • részvétel vagy opponencia az OTDK-n: 10 pont
 • Publikációk (maximum 30 pont):
  • nemzetközi referált folyóiratban megjelent publikáció (30 pont)
  • nemzetközi, idegen nyelvű folyóiratban megjelent publikáció (20 pont)
  • tudományos kötetben megjelent fejezet (15 pont)
  • országos referált folyóiratban megjelent publikáció (10 pont)
  • ismeretterjesztő folyóiratokban, könyvekben, tanulmánykötetekben megjelent
  • tanulmány (10 pont)

Amennyiben egy konferencián való előadásból publikáció is születik, a pályázó csak az egyikre kaphat pontot.

A tudományos fordítás az adott alkategória mentén, annak a pontszámnak a felét éri. Társszerzők esetében az első szerző(k) megkapja(k) a pont egészét, a másod- vagy többedszerző pedig a pontszám 2/3-át.

 • Nemzetközi felsőoktatási, részönkormányzati, szakkollégiumi tudományos versenyeken való részvétel (maximum 10 pont)
 • Nemzetközi felsőoktatási, részönkormányzati, szakkollégiumi tudományos konferenciákon való előadás (maximum 10 pont)

A pályázat benyújtása:

Évente a pályázati időszakban a Neptun Elektronikus Tanulmányi Rendszer felületén keresztül.

A pályázathoz csatolandó dokumentumok:

 • igazolások a publikációkról (impresszum+tartalomjegyzék+törzsszöveg 1-3. és utolsó oldala scannelve pdf formátumban vagy jpg-ben)
 • tudományos konferencián való részvétel igazolása (a szervezők által)
 • igazolás OTDK részvételről vagy helyezésről
 • tudományos versenyen való részvétel igazolása

A pályázat bírálása, díjazása:

A pályázatok bírálását az ELTE EHÖK Tudományos Bizottsága végzi, tagjai - a beérkező pályázatok alapján mérlegelnek az adott pontokat, valamint a pontok értékét illetően. A nyerteseket a Neptun Elektronikus Tanulmányi Rendszerben, valamint e-mailben értesítjük. A fellebbezési kérelmeket minden esetben a Hallgatói Jogorvoslati Bizottság bírálja el. A pályázat kapcsán érdeklődni a tudomany@ehok.elte.hu e-mail címen lehet.

 

A pontos leírást megtalálhatjátok a csatolmányban.

A márciusi utaláshoz a Kiemelkedő Hallgatói Teljesítmény Egyszeri Ösztöndíj pályázatokat kérjük február 19. 18:00-ig küldjétek el.

A pályázatok bírálására a február 23-i Választmányi ülésen kerül sor.

Rendszeres sport ösztöndíj

EREDMÉNYEK

Elbírálásra kerültek a Rendszeres sport ösztöndíj pályázatok.

Ponthatár: 10 pont

Alapösszeg: 2000 Ft  (10 pont esetény ennyi ösztöndíj jár)

Pontonkénti összeg: 250 Ft (10 pont fölött pontonként ennyi adódik az alapösszeghez)

Fellebbezni a Hallgatói Jogorvoslati Bizottságnál lehet a határozat kézhezvételétől számított 15 napont belül, postai úton.

ELTE TTK Ösztöndíjbizottság


SPORT-, ÉS KULTURÁLIS ÖSZTÖNDÍJ PÁLYÁZATI KIÍRÁSA

A hiánypótlás határideje meghosszabodott

2015. 02. 23. 23:59-ig

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Karának Kari Ösztöndíjbizottsága pályázatot hirdet sport-, és kulturális ösztöndíjra.

A pályázat célja: Azon hallgatók támogatása, akik rendszeres sporttevékenységet végeznek olimpiai sportágban, magyar szakszövetséggel vagy bejegyzett egyesülettel rendelkező sportágban, és versenyeredményeket is elérnek. Valamint a hallgatók egyszeri sport, és kulturális tevékenységének támogatása.

Pályázat neve:
A. Rendszeres sport ösztöndíj
B. Egyszeri sport ösztöndíj
C. Egyszeri kulturális ösztöndíj

Pályázhatnak:
Azok a hallgatók, akik

 • a karon tanulmányaikat
  • felsőfokú szakképzésben,
  • alap- vagy mesterképzésben,
  • egységes, osztatlan képzésben vagy
  • doktori képzésben folytatják,
 • nappali képzésben vesznek részt és aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkeznek.

Az utalások a HALLGATÓI AZONOSÍTÓK alapján történnek, amennyiben ezt nem tünteti fel, a pályázat nem kerül elbírálásra!
A kézzel írott hallgatói azonosítóban szereplő karakterek legyenek elkülöníthetőek! pl.  a nulla ø

A) Rendszeres sport pályázat feltételei:

 •  ● 2014.09.10. és 2015.02.10. között versenyeredményeket ért el.

A pályázat leadásának és elbírálásának menete:
A pályázatot elektronikusan kell leadni, a Neptun tanulmányi rendszer felületén (Ügyintézés-> Kérvények) 2015.02.16. 23:59-ig.
Hiánypótlásra csak a bírálat során felmerült hiányosságok esetén van mód és csak a bírálók kezdeményezésére. Hiánypótlásra bekért igazolások feltöltésének határideje 2015.02.23. 23:59.

Az elnyert ösztöndíj összege havonta kerül rögzítésre a NEPTUN-ban. A pályázaton elért pontszámról Neptunban személyes üzenet formában kap mindenki tájékoztatást.

Az elbírálás pontrendszer alapján történik, mely megtekinthető a szociális faliújságon, illetve a TTK HÖK honlapján. Pontot az utóbbi fél évben szerzett versenyeredményre adunk. Fél évnél régebbi versenyeredményre nem adható pont, kivéve, ha az adott versenyt ennél  ritkábban rendezik meg. A versenyeredményeknél kérjük feltüntetni a verseny minősítését (ELTE verseny, megyei szintű verseny vagy bajnokság, nemzetközi szintű verseny vagy bajnokság, országos bajnokság, világkupa vagy meghívásos nemzetközi verseny, Universiade, Európa Bajnokság, Világ Bajnokság). Amennyiben a verseny minősítése nem egyértelmű, a Kari Ösztöndíjbizottság maga kategorizálja a pályázatot. (szorzók: 0,8;  1; 1,25)
Csak a versenyeredménnyel rendelkező pályázatokat támogatjuk!

Pályázathoz csatolandó dokumentumok:
- Egyesületi tagságról szóló érvényes igazolás (tagsági kártya, vagy az egyesület által kiállított, egyesületi vagy szakszövetségi pecséttel ellátott és hivatalos személy által aláírt igazolás)
- A pályázati kiírásnak megfelelő időintervallumban elért versenyeredmény(ek)ről szóló hivatalos igazolás

A pályázat során megadott személyes adatok kezelésére, illetve feldolgozására az Egyetemi Hallgatói Szociális és Ösztöndíjbizottság tagjai, valamint az általuk megbízott személyek jogosultak. Ezen adatokat kizárólag a leadott pályázat bírálata, illetve ehhez kapcsolódó feladatok ellátásához kerülnek felhasználásra. A személyes adatok kezelése és feldolgozása a hatályban lévő szabályzatoknak megfelelően zajlik.
A személyes adatok kezelésével, védelmével kapcsolatban a pályázó a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat, illetve bírósági jogorvoslattal élhet.

Felhívjuk minden pályázó figyelmét, hogy a hamis adatközlés kari fegyelmi és/vagy bűntető jogi eljárás megindításával járhat!
Egyéb információkért, valamint a pályázatokkal kapcsolatos kérdésekkel írhattok a szoceh@ttkhok.elte.hu címre, illetve személyesen az Északi Hallgatói Irodában (É 0.75) tájékozódhattok.

ELTE TTK
Kari Ösztöndíjbizottság
Budapest, 2015.02.09.

RENDSZERES KÖZÉLETI ÖSZTÖNDÍJ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

Pályázási időszak: 2015.02.09. 12:00 - 2015.02.18. 23:59

Pályázás helye: NEPTUN (Ügyintézés/ Kérvények)

A pályázat célja: Támogatni az olyan hallgatókat, akik tanulmányaik mellett az elmúlt félév folyamán kiemelkedő hallgatói munkát végeztek a kari hallgatói élet megszervezése, segítése érdekében.

Az ösztöndíjat öt hónapra nyeri el a hallgató.

Pályázhatnak:

Azok a hallgatók, akik

 • a karon tanulmányaikat
  • felsőfokú szakképzésben,
  • alap- vagy mesterképzésben,
  • egységes, osztatlan képzésben vagy
  • doktori képzésben folytatják,
 • nappali képzésben vesznek részt és aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkeznek.

A pályázat tartalmi és formai követelményei:
A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó hallgató nevét, hallgatói azonosítóját (Neptun kód) és a végzett tevékenység részletes leírását, illetve a havi munkaórák számát. A pályázatnak a megfelelő referenciákat is tartalmaznia kell (pl: igazolás a diákszervezet vezetőségétől az elvégzett munkáról, illetve a szervezett programról), melyek segítségével a pályázó tevékenysége leellenőrizhető, illetve bizonyítható. Ezek bármelyikének hiányában a pályázat elutasításra kerül!

Csoportos pályázat esetén a pályázatnak tartalmaznia kell a bepályázott hallgatók tevékenységének egymáshoz viszonyított százalékos arányát.

A Kari Ösztöndíjbizottság mindazon tevékenységekre benyújtott pályázatokat elutasítja, amik korábban már támogatásban részesültek. A Hallgatói Önkormányzatban végzett munkát ez a pályázat nem támogatja. Kollégiumi élethez szorosan köthető, kizárólag kollégiumi szervezésű tevékenységet nem támogathatunk!

A bírálás során figyelembe vesszük, hogy a tevékenység: mekkora felelősséggel jár, mennyi idővel, mennyi hallgatót érint, stb.

A pályázatot elektronikusan kell leadni, a Neptun tanulmányi rendszer felületén (Ügyintézés-> Kérvények) kell leadni.

A pályázat során megadott személyes adatok kezelésére, illetve feldolgozására az Egyetemi Hallgatói Szociális és Ösztöndíjbizottság tagjai, valamint az általuk megbízott személyek jogosultak. Ezen adatokat kizárólag a leadott pályázat bírálata, illetve ehhez kapcsolódó feladatok ellátásához kerülnek felhasználásra. A személyes adatok kezelése és feldolgozása a hatályban lévő szabályzatoknak megfelelően zajlik.

A személyes adatok kezelésével, védelmével kapcsolatban a pályázó a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat, illetve bírósági jogorvoslattal élhet.

Felhívjuk minden pályázó figyelmét, hogy a hamis adatközlés kari fegyelmi eljárás megindításával járhat!

Egyéb információkért, valamint a pályázatokkal kapcsolatos kérdésekkel írhattok a szoceh@ttkhok.elte.hu címre, illetve személyesen az Északi Hallgatói Irodában (É 0.75) tájékozódhattok.

ELTE TTK Ösztöndíjbizottság
Budapest, 2015.02.09.

RENDSZERES TUDOMÁNYOS ÖSZTÖNDÍJ PÁLYÁZATI EREDMÉNY 2014/15/2

 

BSc képzésben résztvevő pályázóknak: 
Ponthatár: 6 pont
Összeg: 6 pont = 6000 Ft, innentől pontonként 1000 Ft-tal nő

 

MSc képzésben résztvevő pályázóknak:

Ponthatár: 8 pont
Összeg: 8 pont = 5000 Ft, innentől pontonként 800 Ft-tal nő

 

PHD-s pályázóknak:
Ponthatár: 12 pont
Összeg: 12 pont = 4000 Ft, innentől pontonként 600 Ft-tal nő

 


TUDOMÁNYOS ÖSZTÖNDÍJ PÁLYÁZATI KIÍRÁSA

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Karának Kari Ösztöndíjbizottsága pályázatot hirdet tudományos ösztöndíjra.


A pályázat célja: Támogatni az olyan hallgatókat, akik tanulmányaik mellett a tantervi követelményeken túlmutató tudományos tevékenységet folytatnak.


Pályázat neve:

A. Rendszeres tudományos ösztöndíj
B. Egyszeri tudományos ösztöndíj


Pályázhatnak:
Azon hallgatók, akik

 • a karon tanulmányaikat
  • felsőfokú szakképzésben,
  • alap- vagy mesterképzésben,
  • egységes, osztatlan képzésben vagy
  • doktori képzésben folytatják,
 • nappali képzésben vesznek részt és aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkeznek.

Az utalások a HALLGATÓI AZONOSÍTÓK alapján történnek, amennyiben egyszeri pályázat esetén ezt nem tünteti fel, a pályázat nem kerül elbírálásra!
A kézzel írott hallgatói azonosítóban szereplő karakterek legyenek elkülöníthetőek! (pl.  a nulla ø)
A doktori képzésben részt vevő hallgatók a doktori fokozat megszerzéséhez kapcsolódóan végzett tevékenységükkel nem pályázhatnak!
Ugyanazon tudományos eredmény különböző prezentálásáért (pl. cikk előadása konferencián) egyszer adható pont!


A)  Rendszeres tudományos pályázat feltételei:

 • 2014.09.10. és 2015.02.10 között tudományos tevékenységet végzett.
 • Azoknak, akik köztársasági ösztöndíjban részesülnek, a tudományos pályázatukban nem adható pont a szakmai tevékenységre!

A pályázat leadásának és elbírálásának menete:
A pályázatot elektronikusan kell leadni, a Neptun tanulmányi rendszer felületén (Ügyintézés-> Kérvények) kell leadni.

Pályázási idő: 2015.02.09. 08:00 - 2015.02.17. 23:59
Hiánypótlás: 2015.02.23. 23:59-ig folyamatosan

Hiánypótlásra csak a bírálat során felmerült hiányosságok (például olvashatatlan vagy nem megfelelő igazolás) esetén van mód és csak a bírálók kezdeményezésére. Ilyen esetekben a bírálók az űrlapon megadott elérhetőségeken kérik a hiányzó igazolások beküldését.

Az elnyert ösztöndíj összege havonta kerül rögzítésre a NEPTUN-ban. A pályázaton elért pontszámról Neptunban személyes üzenetben adunk tájékoztatást.

A bírálat elve:

 • a jutalmazás a képzési formák szerint három kategóriában (BSc, MSc és osztatlan, PhD) történik
 • a bírálók pont és/vagy összeghatárt határozhatnak meg a bírálat során
 • a pályázatokat a bírálók összevetik az ebben a félévben és korábban beérkezett pályázatokkal, és az elért eredményeket ellenőrzik

A rendszeres tudományos ösztöndíj pályázatokhoz csatolandó igazolásokról és a pontrendszerről, valamint a bírálat szabályozott kereteiről, a pályázás feltételeiről alább található csatolmány.

A pályázat során megadott személyes adatok kezelésére, illetve feldolgozására az Egyetemi Hallgatói Szociális és Ösztöndíjbizottság tagjai, valamint az általuk megbízott személyek jogosultak. Ezen adatokat kizárólag a leadott pályázat bírálata, illetve ehhez kapcsolódó feladatok ellátásához kerülnek felhasználásra. A személyes adatok kezelése és feldolgozása a hatályban lévő szabályzatoknak megfelelően zajlik.

A személyes adatok kezelésével, védelmével kapcsolatban a pályázó a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat, illetve bírósági jogorvoslattal élhet.

Felhívjuk minden pályázó figyelmét, hogy a hamis adatközlés kari fegyelmi és/vagy bűntető jogi eljárás megindításával járhat!
Egyéb információkért, valamint a pályázatokkal kapcsolatos kérdésekkel írhattok a szoceh@ttkhok.elte.hu címre, illetve személyesen az Északi Hallgatói Irodában (É 0.75) tájékozódhattok.

ELTE TTK Ösztöndíjbizottság
Budapest, 2015.02. 09.

Oldalak

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.