pályázat

Pályázati kiírás

Gólyatábor programfelelős tisztségre

 

    Az ELTE TTK HÖK (továbbiakban HÖK) pályázatot hirdet a TTK HÖK Alapszabálya szerint az ELTE TTK szakjaira, illetve természettudományi tanári szakokra 2016-ban felvételt nyert hallgatók számára szervezett gólyatábor szervezésének HÖK részéről történő koordinálására. A pályázat célja, hogy a Karon indított alap- és mesterszakok gólyatáborainak szervezése során felmerülő, HÖK hatáskörbe tartozó feladatok ellátásának koordinálásával (különös tekintettel a koncepcióalkotásra és a programterv kialakítására) a nyertes pályázó(ka)t a HÖK megbízza.

Pályázhatnak a HÖK tagjai* vagy önálló jogi személyiséggel rendelkező szervezetek.

Nem pályázhatnak olyan szervezetek, amelyeket a pályázat kiírásától számított két éven belül alapítottak meg.

A pályázatnak tartalmaznia kell:

 • az önálló jogi személyiséggel rendelkező szervezet adatait (név, székhely, cím, elérhetőség, nyilvántartási szám, adószám, összes bankszámlaszám, a programfelelős szervező(k) adatai) vagy a pályázó személy(ek) adatait (név, cím, anyja neve, születési hely, idő, elérhetőség);

 • az alap- és mesterszakos hallgatók integrációját szolgáló rendezény koncepcióját, különös tekintettel a pályázó által tervezett szolgáltatásokra, programokra és azok ütemezésére;

 • a rendezvény (gólyatábor) előzetes költségtervét, megjelölve az igényelt támogatás összegét és felhasználásának módját.

A pályázó:

 • felelős a rendezvény programjaiért;

 • felelős a megítélt támogatás felhasználásáért;

 • vállalja, hogy betartja az ELTE gólyatáborok és orientációs napok szervezéséről szóló mindenkor hatályos szabályzatainak rendelkezéseit;

 • vállalja, hogy a Természettudomány Kar vezetésével együttműködik, dékáni kérésre mind a részletes programról (egyes programok konkrét feladatairól is), mind a költségvetésről beszámol;

 • vállalja, hogy biztosítja a HÖK érintett szakterületi koordinátorá(i)val (vagy szakterületi bizottsági elnökével) a folyamatos információcserét, az érintett szakterületi bizottság(ok) véleményét figyelembe veszi;

 • vállalja, hogy a HÖK elnökének utasítására a információkat szolgáltat a szervezés menetéről;

 • vállalja, hogy az események és a szervezés menetét dokumentálja, később közzéteszi;

 • vállalja, hogy együttműködik a HÖK mentorrendszerével, a HÖK 2016. évi mentorkoncepciója szerint;

 • vállalja, hogy az Eötvös Loránd Tudományegyetem adatvédelmi, adatbiztonsági és adatkezelési szabályzatát  betartja;

 • vállalja, hogy a rendezvényről október 17-ig beszámol. Amennyiben a beszámolás nem történik meg, vagy a HÖK Választmánya nem fogadja el a beszámolót, úgy az elkövetkezendőkben a pályázó gólyatábor programfelelős csak a Választmány legalább 4/5-ének támogatásával lehet.

 

A rendezvény előzetes költségkalkulációja szerint nem törekedhet nyereség felhalmozására. A pályázó személy vagy szervezet nem használhatja a  befolyt részvételi díjakat és a HÖK támogatását eszközfelhalmozásra. A pályázatok bírálásakor előnyt élvez az a szervezet, amelyik önrésszel járul hozzá a szervezéshez. A pályázatot elektronikus formában kell benyújtani a ttkhok.elte.hu/gtpalyazat címen. A pályázat benyújtásának határideje: 2016. május 7., 23:59.

A pályázat elbírálásáról és a támogatás mértékéről a HÖK Választmánya dönt, amely döntést követően a HÖK a nyertes pályázót 8 napon belül értesíti.

Budapest, 2016. április 18.


* Az ELTE TTK HÖK Alapszabálya szerint: “Az Önkormányzat tagja a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 60. § (1) alapján meghatározott hallgatók közül azok, akiknek alapkara az ELTE TTK vagy a Karon minor szakirányon vagy tanári modulon folytatnak tanulmányokat.

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar felhívása

a 2015/2016-os tanévi köztársasági ösztöndíj pályázatra

 

A 2015/2016-os tanévi köztársasági ösztöndíj pályázatra a hallgatók 2015. június 15-ig adhatják be pályázatukat a szakjukat gondozó szervezeti egységnél, az intézet igazgatójának titkárságán. (Környezettan alapszakos és Környezettudomány mesterszakos hallgatók a Biológia Intézet igazgatójának titkárságán adhatják be pályázatukat.)

Pályázati lap a hozzá csatolandó a Pályázat mellékletei című nyomtatvánnyal együtt a Tanulmányi Hivatal honlapjáról letölthető.

A részletesen kitöltött pályázati lap és mellékletek mellé szakmai önéletrajzot is csatolni kell.

Kérem, figyeljenek arra, hogy pályázat beadásakor minden szükséges dokumentumot adjanak be, mert az idő rövidsége miatt utólag nincs lehetőség dokumentumok pótlására.

Késve leadott pályázatot nem áll módunkban elfogadni!

Felhívom a pályázatot beadó hallgatók figyelmét, hogy fokozottan figyeljenek arra, hogy minden megszerzett érdemjegyük (nyári szakmai/terepgyakorlat kivételével) szerepeljen a Neptunban, mert a kreditekkel súlyozott tanulmányi átlagot csak a 2015. július 5-ig Neptunba felvitt érdemjegyekből tudjuk számolni.

A kari rangsort az intézetek javaslata alapján a kar Tanulmányi és Oktatási Bizottsága alakítja ki. A rangsor 2015. július 10-én kerül kifüggesztésre a Tanulmányi Hivatal hirdetőtábláján.

Jogorvoslati kérelem beadási határideje Kancellária Jogi, Igazgatási és Közbeszerzési Igazgatóságára: 2015. július 21. 14 óra.

köztársasági ösztöndíjra azon államilag támogatott/állami (rész)ösztöndíjas illetve költségtérítéses/önköltséges teljes idejű alapképzésben, mesterképzésben, illetve egységes, osztatlan képzésben részt vevő hallgatók pályázhatnak, akik jelenlegi vagy korábbi tanulmányaik során legalább két félévre bejelentkeztek és legalább 55 kreditet megszereztek és a TTK az anyakaruk.

pályázat beadásának minimumfeltétele, hogy a hallgató kreditekkel súlyozott tanulmányi átlaga az utolsó két aktív félévében (az átlag a két félév együttesen számolt kreditekkel súlyozott átlaga) legalább 4,51 és az ugyanebben a két félévben a megszerzett kreditek száma legalább 55.

Köztársasági ösztöndíjra pályázhatnak azok az alapképzésben résztvevő hallgatók is, akik az alapfokozat megszerzését követően a pályázást követő szemeszterben az egyetemi tanulmányaikat mesterképzésen folytatni kívánják.

Annak a mesterképzésre felvételiző végzős alapszakos hallgatónak, aki 2015. július 03-ig sikeres záróvizsgát tesz, a köztársasági ösztöndíj pályázat beadásánakminimumfeltétele, hogy a hallgató kreditekkel súlyozott tanulmányi átlaga az utolsó két aktív félévében legalább 4,51 és az ugyanebben a két félévben a megszerzett kreditek száma legalább 45.

Fizika és matematika alapszakos hallgatóknál a szakdolgozat védésekor megszerzett 10 kredit súlyozva a záróvizsga jegyzőkönyvben szereplő, a szakdolgozatra kapott érdemjeggyel, beleszámít az utolsó két aktív félév kreditekkel súlyozott tanulmányi átlagába és a megszerzett kreditek számába.

 

A tanulmányi átlag kiszámításánál figyelembe veendő félévek esetében az Erasmus ösztöndíj és az ebből következő külföldön tartózkodás által érintett félévet nem kell figyelembe venni a két utolsó aktív félév kiválasztásánál, amennyiben azt a hallgató írásban kéri.

 

A pályázatok elbírálásának szempontjai:

 1. Tanulmányok
 2. Szakmai tevékenység
 3. Közéleti, sport és egyéb tevékenység

Amennyiben a hallgató hallgatói jogviszonya az Nftv.59.§ (1) bekezdésében meghatározottak szerint megszűnik vagy szünetel, a megszűnés illetve a szüneteltetés kezdetét követően az ösztöndíj számára tovább nem folyósítható.

 

Budapest, 2015. május 29.

 

Török Gabriella

Tanulmányi Hivatal

mb. hivatalvezető

Pályázati kiírás elnöki tisztségre

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar Hallgatói Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat) Választási Bizottsága pályázatot ír ki az Önkormányzat elnöki tisztségének jelöltállítására.

Pályázat célja:

Az Önkormányzat elnöki tisztségének betöltése.

Pályázók köre:

Az Önkormányzat Alapszabályának 2. §-ban meghatározott hallgatók.

Az Önkormányzat tagja a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 60. § (1) bekezdése alapján meghatározott hallgatók közül az, akinek alapkara az ELTE TTK vagy egyébként a Karon minor szakirányon vagy tanári modulon folytat tanulmányokat.” - ELTE TTK HÖK Alapszabály 2. §

 

A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó:

 • nevét;
 • Neptun kódját;
 • e-mail címét;
 • képzési formáját;
 • szakját és szakirányát;
 • tanulmányainak kezdetét;
 • papíros nyilatkozat a jelölés vállalásáról;
 • terveit az Önkormányzat érdekképviseleti fejlődésére vonatkozóan, minimum 5000 karakterben.

A pályázat leadásának módja:

A pályázatot elektronikus formában kell leadni az Önkormányzat honlapján (http://ttkhok.elte.hu/palyazat-elnoki-poziciora). Amennyiben a honlap nem üzemel, a pályázatot el kell juttatni a Választási Bizottság elnökének (vbelnok@ttkhok.elte.hu). A pályázat elfogadásának feltétele, hogy a pályázó kitölt egy – a képviselőjelölteknek is kitöltendő – nyilatkozatot az ELTE TTK HÖK Északi Hallgatói Irodájában (1117, Budapest Pázmány Péter sétány 1/a, 0.75).

A pályázat leadási határideje: 2015. március 31. 10:00

A pályázathoz tartozó nyilatkozat leadási határideje: 2015. március 31. 14:00

A beérkezett pályázatok érvényességét a Választási Bizottság határozza meg. Az elfogadott pályázatokat 2015. április 1-jén hozza nyilvánosságra és eljuttatja azokat az Önkormányzat tagjaihoz.

Budapest, 2015. március 23.

Választási Bizottság
ELTE TTK HÖK

Vízi sportnapok, túrák és tanár-diák mérkőzések 2014/15-ös tanév, tavaszi félévére vonatkozó szervezésére hirdet pályázatot az Eötvös Loránd Tudományegyetem sportegyesülete. A pályázat célja, hogy forrást biztosítson az ELTE kari, intézeti dolgozói, hallgatói számára szabadidős és sportprogramok megszervezésre.

A pályázat keretében tudományos diákköri, intézeti, tanszéki sportnapokra, tanár-diák mérkőzésekre és egyéb szabadidős programokra lehet pályázni, melyek az ELTE sporttelepein, az ELTE-BEAC szervezésében valósulnak meg.

A pályázatban kiírásában együttműködő partner az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat, az ELTE Felsőoktatási Dolgozók Szakszervezete és az ELTE SPORT Kft.

Tehetséges magyar fiataloknak (egyetemisták, frissen végzettek stb.) ösztöndíjat ajánlunk 1 hónapra, hogy tapasztalatot és inspirációt szerezhessenek olyan cégeknél, mint a Bridge Budapest alapító cégei. A világ minden tájáról fogadunk ösztöndíjasokat az NNG-hez, a Prezihez vagy a Ustreamhez, Budapestre. Szeretnénk, ha az ösztöndíjasok élményei minél több emberhez eljutnának, minél többen megismerhetnék és másokat is inspirálnának.

A 6-8 legmeggyőzőbb jelentkezőnek az alábbi lehetőséget kínálják:

A választott területen egy mentor segít eligazodni az adott cégnél.

Eszközök, amelyekkel támogatjuk a programot: okostelefon, retúr repülőjegy, szállás, biztosítás, költőpénz, segítség a vízum intézéshez.

Jelentkezés kezdete: 2015. március 18

Jelentkezés határideje: 2015. április 10.

Kiválasztási időszak: 2015.április-július

Ösztöndíj kezdete: 2015.augusztus

Részletes információ: http://hu.bridgebudapest.org/osztondij

Mező Gábor professzor az MTA-ELTE Peptidkémiai Kutatócsoportjának tudományos tanácsadója Horizon 2020 EU-s pályázatot nyert egy nemzetközi konzorcium tagjaként. A MARIE SKŁODOWSKA-CURIE ACTIONS Innovative Training Networks (ITN) keretében elnyert pályázat 2015 januárjában indult és 4 év időtartamú. A nemzetközi konzorciumban egyetemek (az ELTE mellett a Bielefeld-i és a Köln-i Egyetemek Németországból, a Milánó-i Egyetem és egy Como-i egyetem Olaszországból továbbá a Helsinki Egyetem Finnországból) és intézetek (Országos Onkológiai Intézet és a Kineto Lab Magyarországról, a Heidelberg Pharma GmbH, a Bayer Pharma AG és Optical Imaging Centre Erlangen Németországból, valamint az Exiris és a Nerviano Medical Science Olaszországból) vesznek részt.

A MAGICBULLET fantázia néven benyújtott pályázat célja olyan peptid – hatóanyag konjugátumok előállítása, amelyek alkalmasak lehetnek célzott tumorterápiára. A célzott/irányított tumorterápia lényege, hogy a hatóanyagot (tumorellenes szert) olyan irányító molekulához kapcsolják, amely nagy szelektivitással képes a tumorsejteket felismerni, így a hozzájuk kapcsolt hatóanyag az egészséges sejtek és szövetek károsítása nélkül, csak a tumorsejteken fejtheti ki hatását. A konzorcium tagjai a tématerület jelentős művelői és reményeink szerint a kutatócsoportoknak ez a nemzetközi együttműködése nem csak a tudás, hanem az előállított vegyületek szinergiáját is magával hozza, magas szintű tudományos eredményeket eredményezve.

A közel 3750000 EUR támogatás 15 PhD ösztöndíjas kutatásainak, lakhatásának és utazásának finanszírozására nyújt keretet.  Ezek az ösztöndíjasok a 3 éves munkájuk alatt 6 hónapot tölthetnek valamelyik partner intézetben is. Magyar hallgatók, akik legkésőbb idén megszerzik MSc diplomájukat, a külföldi egyetemekre, intézetekbe jelentkezhetnek (12 PhD hely).

A jelentkezéshez szükséges információkat a http://www.uni-bielefeld.de/chemie/oc3sewald/magicbullet/training.html weboldalon, vagy Dr. Mező Gábornál (Szerves Kémiai Tanszék, 441-es szoba) kaphatnak.

A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala a 2014/2015. tanév tavaszi félévében is meghirdeti az Ujvári János diplomadíj pályázatot, melynek célja a szellemitulajdon-védelmi ismeretek növelése az alap- és mesterképzésben részt vevő végzős hallgatók körében. A pályázaton való részvétel során a hallgatók értékes szakmai képzést kapnak térítésmentesen, valamint szakmai támogatást pályázati anyaguk elkészítéséhez. A legjobb pályázatok 150, 125 és 100 ezer forint értékű anyagi elismerésben részesülnek.

A pályázat tavaszi ciklusára való jelentkezés határideje 2015. április 6., a pályázati anyagok leadásának határideje pedig 2015. július 13.

A pályázatról bővebb információ és a részletes kiírás az SZTNH képzési oldalán található:

http://www.sztnh.gov.hu/hivatalrol/IP_oktatas/ujvari_diplomadij.html

Ebben az évben is átadásra kerülnek a Kar Kiváló Hallgatója elismerések az Eötvös-napi ünnepségek keretében. A díjat az intézetek javaslatára, a Tanulmányi és Oktatási Bizottság véleménye alapján a Kari Tanács adományozza.

A javasolt hallgatókat az Intézetek terjesztik fel a Tanulmányi Osztály felé, ezért jelentkezni legkésőbb 2015. március 20-ig lehet az intézeti titkárságokon illetve a Környezettudományi Centrum titkárságán. (Figyelem! Az Intézet, illetve Centrum ettől eltérő időpontot is megadhat!)

 

Budapest Főváros Önkormányzata számára kiemelten fontos a versenyképes tudással rendelkező hallgatók képzésének és ezáltal a humán erőforrás fejlesztésének támogatása, ezért az előző évek sikerei után idén is meghirdeti – részben módosított feltételekkel – a Budapest Ösztöndíj Program pályázatát a fővárosi székhelyű felsőoktatási intézmények nappali tagozatos, 2015 szeptemberétől vagy 2016 februárjától utolsó tanulmányi évüket megkezdő hallgatói számára.

A hatodik alkalommal meghirdetésre kerülő Budapest Ösztöndíj Program keretében a nyertes pályázók a diploma megszerzése előtt 10 hónapon keresztül szakmai anyagok, kutatási és konzultációs lehetőségek biztosítása által segítséget kapnak diplomamunkájuk elkészítéséhez.

A Programban legfeljebb 20 fő egyetemista vagy főiskolás utolsó éves, osztatlan, alap vagy mesterképzésben résztvevő nappali tagozatos hallgató vehet részt, aki többek között:

 • valamely fővárosi székhelyű felsőoktatási intézménnyel hallgatói jogviszonyban áll;
 • a diploma megszerzéséhez szükséges szakdolgozatát a Fővárosi Közgyűlés által jóváhagyott átfogó témaköröknek megfelelő tárgyból írja;
 • a diploma megszerzésének évében a 30. életévét még nem tölti be.


A Programban résztvevő hallgatók részére bruttó havi 50.000,-Ft/fő ösztöndíj kerül kifizetésre.

A Budapest Ösztöndíj Program alapvető célja, hogy az ösztöndíjat elnyerők betekintést nyerjenek a Fővárosi Önkormányzat tevékenységébe, megismerjék a helyi közigazgatás rendszerét, annak gyakorlati folyamatait, s ezáltal hozzájáruljon a közigazgatáson belüli hatékony és célirányos utánpótlás kineveléséhez is.

Jelentkezési határidő: 2015. április 30.

A Budapest Ösztöndíj Program szabályait és leírását tartalmazó rendelet, valamint a pályázati kiírás szövege és kapcsolódó mellékletei a csatolt dokumentumokban olvashatók.

Az ELTE rektora és az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat elnöke pályázatot ír ki a hallgatók kulturális tevékenységének támogatására.
Kulturális támogatásra pályázni lehet különösen a következő céllal:

egyetemi, kari, kollégiumi kulturális és tudományos tevékenységre
az Egyetemen működő kulturális, tudományos körök, szervezetek támogatására.


A pályázat útján elnyert támogatási 2015. április 8. és 2015. július 3. között használható fel.

A pályázatok leadása: 2015. február 26. 09:00 - 2015. március 3. 18:00.
A pályázatok hiánypótlása: 2015. március 4. - 2015. március 10. 17:00 (ekkor már csak hiányzó dokumentumokat lehet feltölteni, új pályázat megkezdésére nincs lehetőség!)

Módja: ELEKTRONIKUSAN (http://neptun.elte.hu/Ügyintézés/Kérvények)

A pályázat részletei az alábbi dokumentumokban olvashatók!

További információ kérhető Csermák Attila EHÖK pályázatokért felelős referenstől a palyazat@ehok.elte.hu levelezési címen és a +36705586125 telefonszámon.

Oldalak

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.